Pierwsze Logowanie

Aby zalogować się do aplikacji, należy stworzyć swoje konto.

W tym celu z formularza do logowania, wybieramy opcję : Do not have an account yet? Go to Sign Up.

Następnie wypełniamy pola: “Organization name“, “Email address” oraz “Password“, który należy powtórzyć .

Hasło powinno mieć minimum 6 znaków oraz chociaż dwa z wymienionych (litera duża, litera mała, cyfra, znak specjalny).

Uwaga!! Musimy zapamiętać wszystkie te 3 pola, aby móc zalogować się ponownie. 

Po wypełnieniu wszystkich pól oraz odznaczeniu filtra antyspamowego, możemy natychmiast korzystać z konta.

Utworzenie konta kolejnemu użytkownikowi:

W celu dodania konta użytkownika z menu wybieramy opcję oraz

Następnie wybieramy opcję „” i wypełniamy opisane pola, pamiętając, że Email , Login oraz Password, nie może pozostać puste.

Hasło powinno mieć minimum 6 znaków oraz chociaż dwa z wymienionych (litera duża, litera mała, cyfra, znak specjalny).

Po wypełnieniu pól wybieramy opcję „”. Do każdego konta możemy przypisać określone role, w zakładce „Roles”.

Więcej o uprawnieniach do każdej roli możemy przeczytać w artykule „Uprawnienia”.

Po założeniu konta, na podany adres mailowy, zostanie wysłana wiadomość powitalna.

Ważne: Przy logowaniu trzeba wpisać dokładnie takie same dane jak przy zakładaniu konta w polach Organization name, Login/Mail oraz password.

Zmiana Hasła oraz uzupełnienie profilu.

Aby zmienić swoje hasło, klikamy ikonkę w prawym górnym rogu My account. Otwiera się nam menu

gdzie wybieramy  opcję My Profile .

Możemy również wejść poprzez menu po lewej stronie. Po rozwinięciu menu klikamy w a następnie wybieramy .

Na otwartym formularzu wybieramy opcję i wypełniamy pola „Enter a new password” oraz „Repeat a new password”.

Uwaga! Obydwa Hasła muszą być takie same!

Po wypełnieniu pól klikamy na .

Kiedy to zrobimy, program automatycznie wyloguje nas z bieżącej sesji oraz wyświetli formularz do ponownego zalogowania się nowym Hasłem.

Będąc na swoim profilu, po naciśnięciu opcji możemy również uzupełnić swoje dane użytkownika w systemie.

Możemy uzupełnić First Name, Last Name, Phone Number, wstawić zdjęcie do własnego profilu oraz jak było opisane wcześniej zmienić hasło. 

Na dole karty widać jakie role ma obecnie przypisane użytkownik systemu. O rolach i uprawnieniach można przeczytać w innej karcie.

W menu w górnym prawym rogu mamy również pole . Naciśnięcie go pozwala przejrzeć wszystkie powiadomienia, które aktualnie zostały wysłane do nas przez system.

Drugim sposobem na podejrzenie wszystkich powiadomień jest ikonka dzwoneczka , znajdująca się również w prawym górnym rogu. Cyfra w kółku obok ikonki informuje nas o ilości nowych oraz nieprzeczytanych powiadomień.

Listą powiadomień można zarządzać. Jeśli któreś z powiadomień jest już niepotrzebne można je zaznaczyć poprzez kliknięcie i naciśnięcie przycisku .

Można je usuwać zbiorczo lub pojedynczo.

Naciśnięcie pojedynczego powiadomienia przenosi nas do jego widoku i z tego poziomu możemy kliknąć w opis   .

Zostaniemy przeniesieni w odpowiednie miejsce którego dotyczy powiadomienie, a które wymaga wykonania jakiejś akcji (czynności).

Zakładanie zastępstwa

Aby osoba, która będzie nas zastępować mogła korzystać z odpowiednich modułów aplikacji, należy podpiąć ją do swojego konta i ustawić czas w jakim będzie pełniła zastępstwo.

W tym celu po zalogowaniu do systemu, klikamy w prawy górny róg , gdzie po rozwinięciu menu

wybieramy Deputies (zastępstwa).

Przechodzimy do widoku zakładki Zastępstwa (Deputies).

Klikamy New aby założyć nowe zastępstwo.

Pojawia nam się widok umożliwiający to działanie.

Najpierw poprzez naciśnięcie przycisku Select wybieramy z listy wszystkich użytkowników systemu tego komu chcemy delegować swoje uprawnienia.

Następnie w polach Start Date i End Date wybieramy datę rozpoczęcia i zakończenia zastępstwa. Datę można wybrać z kalendarza lub wpisać “z ręki”.

System umożliwia delegowanie wszystkich ról i uprawnień poprzez zaznaczenie checkbox-ów Delegate All Roles oraz Delegate All Data Access lub poprzez wybranie tylko pojedynczych ról czy elementów uprawnień.

Zaznaczenie odpowiedniej roli czy uprawnienia i przeniesienie go dla osoby zastępującej poprzez naciśnięcie strzałki pozwala na dodanie uprawnienia tylko na pojedyncze czynności. W standardowym użytkowaniu systemu ta opcja jest mniej polecana – zdecydowanie zalecamy korzystać z pakietu zdefiniowanych uprawnień dla danej roli poprzez zaznaczenie chceckbox-ów opisanych powyżej. 

Po przeniesieniu uprawnień i ról dane powinny pojawić się po lewej stronie.

Następnie zatwierdzamy nasz wybór poprzez naciśnięcie

Zostaniemy wtedy przeniesieni na początkową kartę gdzie będzie już widoczna założona przez nas delegacja.

Uprawnienia można delegować dla jednej i wielu osób. 

Należy również pamiętać, że wszystkie zmiany dokonane w systemie podczas naszej nieobecności są zapisywane i widoczne w historii zmian, po naciśnięciu ikonki Historii .

Moduły dostępne w menu po lewej stronie.

System składa się z wielu modułów. Zależnie od naszych uprawnień, możemy zobaczyć wszystkie bądź wybrane elementy. Na przykład, kupcy i asystenci nie mają dostępu do modułu Plan Budżetowy.

Po lewej stronie po naciśnięciu ikonki pojawia się nam menu z widocznymi dla naszej roli modułami. 

 • Products (Produkty) – umożliwia zarządzanie produktami.
 • Assign Products to Season (Dodaj Produkt do sezonu) – umożliwia przypisanie produktów do określonych sezonów.

               Mają podobne ikonki, ponieważ dotyczą produktu.

Products

 • Products in Seasons View (Produkty w Sezonie) – pozwala na wyświetlenie wszystkich danych związanych z produktami i ich sezonami.
 • Season Plan (Plan Sezonowy) – umożliwia uzupełnianie danych dotyczących produktów w danym sezonie.
 • Brandings Details (Szczegóły Brandingu) – Moduł pozwala szybko edytować, zmieniać i usuwać elementy brandingu na Produktach.
 • Budgeting Planer (Plan Budżetowy) – umożliwia przeglądanie i edycję planów ilościowych i wartościowych. Jest to bardzo ważne miejsce, w którym PM-owie będą mogą przejrzeć i uzupełnić swoje plany dotyczące ilości zamawianych produktów. Aby można było dodać produkty do zamówienia, najpierw ilości jakie chcemy zamówić w sezonie, należy wpisać w Plan Budżetowy. Zawsze przed dodaniem produktów do zamówienia – PM-owię będą musieli najpierw zdefiniować tu właściwe ilości.
 • Orders (Zamówienia) – Moduł Zamówienia składa się z trzech poziomów. 
 • Products in Orders View (Produkty w zamówieniu) – Moduł ten umożliwia wyświetlenie wszystkich produktów znajdujących się w zamówieniach. Produkty będą wyświetlone w formie listy, co umożliwi przeglądanie i porównywanie ich cech szczegółowych. Będzie można je przeglądać i porównywać ze sobą pewne cechy szczegółów zamówienia.
 • Suppliers (Dostawcy) – w tym module definiujemy kartoteki dostawców i uzupełniamy ich podstawowe dane, takie jak dane bankowe i kontaktowe.
 • Seasons (Sezon) służy do definiowania poszczególnych sezonów i danych w obrębie sezonu, np. Sub Seasons, linie. Mamy tu kilka słowników, z których najważniejszy to CBM costs, w tym słowniku definiujemy wszystkie niezbędne dane do wyliczenia marży. Do wyliczenia marży uwzględniamy również  warunki INCOTERMS z portami oraz stawki dla kontenerów. 
 • Categories (Drzewko kategorii)możemy tu stworzyć trzypoziomowe drzewko z kategoriami produktu. Możemy przypisywać atrybuty dynamiczne, czyli pola, które pozostają stałe dla produktów w danej kategorii. Będą one dostępne na produktach w wybranych kategoriach oraz zdefiniować ogólne zasady dotyczące brandingu. 
 • Ean Ranges – to moduł, w którym definiuje się pulę Ean-ów dostępnych do zdefiniowania na produktach. Tym modułem zarządza tylko administrator systemu.

Dla lepszego opisania produktu i zarządzania nim, zdefiniowany jest dokładnie moduł słownikowy. Zawarte tam słowniki pomagają w uzupełnieniu cech i dodatkowych wartości na produktach, budżet planerze, zamówieniach oraz mamy dodatkowe słowniki nie mieszczące się w żadnej z tych kategorii jedak niemniej użyteczne.

Moduł Products

Po wejściu na Products z menu po lewej stronie możemy zobaczyć całą listę produktów, które mamy w asortymencie.

Każdy z produktów możemy podejrzeć jednak edytować i modyfikować dane możemy tylko dla Produktów, do których jesteśmy przypisani jako PM lub Merchant.

Na górze mamy panel z przyciskami, pozwalający nam wykonać różne czynności w tym module.

Pierwszy przycisk od prawej strony to pole pozwalające nam eksportować wybrane produkty lub całą listę do Excela. Ogólnie system umożliwia wyeksportowanie do Excela prawie każdej listy.

Drugi przycisk to Import – Mamy tu dostępne 3 opcje. Możemy z tabeli Excel zaimportować Nowy Produkt lub na już zdefiniowanych produktach zaktualizować dane.

Możemy zaktualizować dane na produktach, które nie są przypisane do żadnego sezonu lub są już w jakimś sezonie.

Jeśli chodzi o Produkty, które są już w sezonie będziemy mogli zdecydować czy chcemy ogólnie zaktualizować dane i czy te dane mają być zaktualizowane od wybranego sezonu.

Jeżeli zaktualizujemy dane od danego sezonu, to w widokach ogólnych będzie można wyłapać różnice w cechach. Ten update będzie zahaczał o wersjonowanie produktu. Aby podejrzeć zmiany należy wejść na Produkt w sezonie i na widoku będzie można zauważyć, które cechy w czasie zostały zmienione.

Aktualizując produkty musimy wybrać jedną z dwóch opcji: czy dane na produktach mają się uzupełnić (Supplementing the missing data)  czy zaktualizować/nadpisać (Overwriting Data). A następnie wybrać sezon, który chcemy zmienić.

Nadpisanie (Overwriting Data) – to nadpisanie, zmiana wszystkich danych. Jednak jest zabezpieczenie systemu, że nie ulegną zmianie te dane, które są tylko wyświetlane (na wyszarzonym polu) czy dane z ostatnich zamówień. Zostaną one pominięte w tej opcji zmiany.

Możemy aktualizować tylko te dane, które nie są stałe/wymagane. 

Trzeci przycisk to Filtry – pomaga nam odfiltrować dane aby dotyczyły tylko tego co nas interesuje.

Czwarty przycisk to Długopis możemy z niego skorzystać gdy chcemy dokonać zmiany danej na pojedynczym produkcie, na wielu lub wszystkich.

Jeżeli chcemy dokonać zmiany w pojedynczym miejscu naciskamy ikonkę długopisu i podświetlają nam się pola, które możemy edytować. Naciskając na te pole prawym przyciskiem myszy otwiera nam się okno, które możemy edytować, jeśli dane tam są listą możemy wybrać z listy.

Jeżeli chcemy wybrać do edycji więcej produktów musimy nacisnąć ikonkę Chceckboxy

Zaznaczając wybrane kwadraciki wybieramy wybrane linie (tu: Produkty) do edycji

Jeżeli chcemy wprowadzić lub zmienić wartość w większej ilości produktów jednocześnie, musimy skorzystać z multiedycji. W tym celu naciskamy na górnym panelu przycisk całkiem po lewej stronie listy pojawi się nam kolumna z pustymi kwadracikami. Możemy zaznaczyć wszystkie produkty z listy poprzez kliknięcie zaznaczonego kwadracika   z menu u góry lub pojedynczo klikając w puste kwadraciki przy wybranych produktach. Następnie włączamy długopis z menu głównego wie wybieramyKlikając w wybraną kolumnę, w której chcemy zmienić dane na tę samą, we wszystkich wybranych kolumnach otworzy nam się okienko do multiedycji. Jest ono charakterystyczne bo ma pomarańczową górną linię, z informacją Bulk edit.

W zależności od pola może być to taj jak tu pole tekstowe lub rozwijana lista do wyboru.

Wpisując daną w te pole musimy pamiętać, że zmiana zostanie wybrana we wszystkich wskazanych przez Checkbox produktach. Dlatego te okienko manifestuje się na pomarańczowo. 

Piąty element to lista wszystkich kolumn w danym widoku . Pozwalająca nam włączać i wyłączać kolumny z widoku poniżej oraz układać je w takiej kolejności  jak nam jest wygodnie.

Te ustawienia zapisują się automatycznie. Po ponownym zalogowaniu do systemu czy po przejściu ponownie do tego modułu te ustawienia pozostają jak je ustawiliśmy.

Szósty przycisk to odświeżanie – pozwala na odświeżanie listy w danym widoku.

Siódmy to Checkboxy – pozwala nam włączać i wyłączać możliwość zaznaczenia grupy wybranych produktów np. w celu exportu do Excela.

Zaznaczenie wszystkich produktów z listy następuje poprzez naciśnięcie kwadracika z “ptaszkiem” a odznaczenie ich, poprzez naciśnięcie pustego kwadratu.

Możemy zaznaczyć i wyeksportować dowolną ilość produktów lub wszystkie.

Ósmy  to lupka – pozwala na wyszukiwanie danych w niektórych widokach – np. wyszukiwanie nr. produktu.

Karta Produktu

Panel produktu pozwala nam dokładnie wyfiltrować potrzebne nam dane oraz poukładać wygodnie kolumny .

Możemy filtrować dane wg. kolumn, które są dostępne w tym widoku, wybór jest duży.

Do edycji danych służą przyciski checkboxy i ołówek .

Przydatną opcją jest możliwość filtrowania produktów pod względem cechy: czy dany produkt jest w ogóle przypisany do jakiegoś sezonu.

Po wybraniu tego filtra i naciśnięciu OK jesteśmy poproszeni o zaznaczenie lub nie kwadracika. Jeśli nie zaznaczymy go pojawią nam się na liście produkty, które nie są przypisane do żadnego sezonu.

Karta Produktu składa się z kilku zakładek.

Po dokonaniu zmiany mamy do wyboru dwie opcje zapisu :Save i Apply.

Po naciśnięciu Save dane są zapisywane i jednocześnie karta produktu jest zamykana i przenosimy się na główną listę wszystkich produktów.

Opcja Apply – zapisuje dane ale nie zamyka karty, widok się nie zmienia.

Na karcie produktu mamy kilkadziesiąt cech (okienek) do uzupełnienia na sześciu zakładkach.

Zakładka Info to podstawowe dane do uzupełnienia, niezbędne do założenia produktu, wyliczenia marży oraz dalszego zarządzaniem jego życiem.

Zakładka Attribute – mamy tu do uzupełnienia podstawowe dane opisujące produkt, takie jak wymiar, waga, skład materiałowy, kolor czy testy, które należy wykonać.

Zakładka Required Tests – zawiera wszystkie informacje o wykonanych testach dla produktu.

Zakładka Products in Season – informuje o dodaniu produktu do sezonu/ów.

Uwaga! Dodanie produktu do Sezonu jest niezbędne aby móc produkt zamówić.

Zakładka Orders – Informuje o kolejnych zamówieniach produktu.

Zakładka Logistics Data  – jest podstawowym miejscem, do którego ma dostęp i możliwość edycji dział Logistyki.

ZAKŁADKA INFO

Na tej zakładce do uzupełnienia mamy następujące pola do uzupełnienia:

 • Categoria (Category) – naciskając Select – jesteśmy przeniesieni do drzewka kategorii i wybieramy kategorię, do której ma należeć nowy produkt.

 • Symbol Kategorii (Category Symbol) – uzupełnia się automatycznie, po wybraniu Kategorii. Pole jest wyszarzone i nie ma możliwości jego edycji.

JAK TWORZYMY SYMBOLE KATEGORII ?

Symbol Kategorii to KOD tworzony z pierwszych liter kategorii głównej i kolejnych dwóch (lub jednego) poziomów podkategorii (w zależności jak dodamy produkt).

Przy wprowadzaniu Nowego Produktu, jedną z pierwszych czynności jaką wykonujemy to wybór odpowiedniej kategorii dla naszego produktu. Po wybraniu odpowiedniej kategorii (Category), w polu Category Symbol, tworzy się automatycznie pełna nazwa symbolu, na podstawie wcześniej wprowadzonych przez nas danych.

 • Pola NameDetails NameMarketing Name oraz Capacity/Dimension – są opisem produktu. Ich uzupełnienie jest następnie widoczne w nieedytowalnym polu Full Name w odpowiedniej kolejności i tak jest wpisywane na stronę internetową. Mamy tu również pole English Name – które jest polem informacyjnym, nie przepisuje się na stronę.
 • Preferowany dostawca tego produktu (Preferred Supplier) – poprzez naciśnięcie przycisku jesteśmy przenoszeni do modułu Dostawcy (Suppliers).

 • Pola Cena zakupu (Initial Price), Cena Promocyjna (Promotional Price) oraz Cena detaliczna (Retail Price). Osobno wpisujemy cenę i wybieramy z listy walutę (Currency). Ceny, które przepisują się na stronę czyli cena promocyjna i detaliczna mają już ustawioną walutę na PLN (co jest jednak edytowalne). Dane z tej zakładki są później przepisywane na Produkt w Sezonie.

 • Pole Kod Dostawcy (Supplier Code) – jest nieedytowalne, wpisywane automatycznie po wyborze dostawcy, Id produktu (Supplier Product Id)- również wpisywane automatycznie.

 • Na polu Status Sampli (Sample Status) – wybieramy z listy na jakim etapie jest proces akceptacji próbek produktu.

Okienko Eans – tu przypisujemy nr Ean. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Poniżej widok po naciśnięciu New.

Używając lupki możemy z puli dostępnych Eanów przypisać jeden do tego produktu. 

Możemy również wpisać ręcznie właściwy Ean.

Istnieje opcja dodania dodatkowych numerów Ean do produktu. Przy czym jeden z nich musi być domyślny (Default-owy) aby karta się zapisała. Ta opcja jest zwykle rzadziej używana, jednak zaznaczamy, że istnieje taka możliwość. 

Więcej na temat dodawania numerów EAN w zakładce Dodawanie EAN

Można też dany numer usunąć poprzez naciśnięcie ikonki

 • Następnie musimy do produktu przypisać Product Menagera (PM) oraz Zakupowca (Merchant) wybierając z listy dostępnych użytkowników systemu.
 • Pola VAT Rate % – te jest ustawione zgodnie z obowiązującą obecnie skalą podatkową dla produktów w Polsce, można wybrać ją z przypisanego słownika oraz Cło (Duty %), HS CODE – pole do wpisania z ręki. 
 • Mamy możliwość wyboru Brandu (Brand), do którego należy dany produkt.
 • Pola Ilość wewnętrzna (Inner Quantity) -ta wartość jest potrzebna do wyliczenia marży i musi być uzupełniona. Ilość zewnętrzna (Outer Quantity) oraz Jednostka Ilości (Unit) – są niezbędne aby zatwierdzić produkt. 
 • Pole CBM Outer – jest wartością określającą jaką część kontenera zajmie zamówienie danego produktu – pole jest niezbędne do właściwego wyliczenia marży.
 • Mamy tu również pola pełniące funkcję informacyjną, nieedytowalne i są to: Kraj Pochodzenia z Ostatniego Zamówienia (Origin Country from the Last Order), Port Wysyłki z Ostatniego Zamówienia (Port of Shipment from the Last Order), Cena Zakupu z Ostatniego Zamówienia (Final Price from the Last Order), Cena Promocyjna z Ostatniego Zamówienia (Promotional Price from the Last Order), Cena Detaliczna z Ostatniego Zamówienia (Retail Price from the Last Order).
 • Na karcie produktu są również atrybuty dynamiczne, czyli te wszystkie cechy, które są przypisywane na drzewku kategorii.
 • Na dole karty są pola, gdzie można zaimportować Zdjęcia Produktu (Image gallery) oraz Dokumenty (Attachment)

Po kliknięciu w ten link zostanie otwarta karta, na której możemy zaimportować nasze obrazy. W tym celu naciskamy na , a następnie na . Wybieramy ścieżkę do naszej grafiki. Po załadowaniu zdjęcia zapisujemy ten stan przyciskiem .

Możemy wgrać dowolną ilość grafik do galerii naszego produktu. Na karcie galerii znajduje się 3 stopniowy zoom, dzięki któremu możemy zmniejszać albo powiększać widok naszej galerii.

ZAKŁADKA ATTRIBUTE

Na tej zakładce definiujemy wymiary danego Produktu. Mamy tu takie pola jak: Szerokość (Width), Wysokość (Height ), Głębokość (Depth), Długość (Length), Średnica (Diameter), Waga w kg (Weight (kg))

Możemy tu również definiować Skład Materiałowy (Materials)

Skład produktu może być złożony z trzech materiałów. Ilość i rodzaj materiałów określamy w procentach. Całość określonego składu musi być 100% inaczej nie zapiszemy karty produktu. W pliku Excel do importu Produktu możemy zdefiniować również 3 rodzaje materiałów.

Następnie możemy zdefiniować Kolory (Colors) produktu. Jeżeli importujemy produkt z pliku Excel tam definiujemy tylko 1 kolor. 

Następnie na tej zakładce możemy zdefiniować pozostałe cechy produktu poprzez zaznaczenie lub nie checkboxa. Sa to: Publikuj na Stronie (Publish On Page), Kontakt z Żywnością (Contact With Food), Metody Konserwacji Tekstyliów (Methods of Preserving Textiles).

Mamy do wyboru również Typ Sklepu (Online Shop Type) i chceckbox DROPKOMF

W tej zakładce również możemy dodać Załączniki (Attachment).

ZAKŁADKA Z TESTAMI PRODUKTU

Docelowo jeśli testy będą zdefiniowane na poziomie grupy asortymentowej przepiszą się w te miejsce.

Można również samodzielnie dodawać testy do produktu wybierając z listy.

Wykonanie danego testu jest przepisywane na produkt w sezonie.

Jeżeliby się okazało, że dany test przestaje już obowiązywać i trzeba go zastąpić innym należy dodać nowy test i zdezaktywować poprzedni. Wtedy na produkt w sezonie przypisze się aktualny test.

Z tego poziomu możemy szybko przejść do słownika i dodać nowy wymagany test. Wykorzystujemy do tego mały przycisk  znajdujący się koło pola Required Tests.

Aby móc edytować kartę należy włączyć przycisk Edit , który zmienia po włączeniu kolor na zielony i napis zmienia się na Apply.

DODAWANIE DO SŁOWNIKA NOWYCH PROCEDÓR TESTOWYCH

Wszystkie wymagany testy zebraliśmy w systemie PLM również jako słownik. Aby do niego przejść naciskamy kolejno  , .

ZAKŁADKA PRODUKT W SEZONIE

Każdy produkt musi zostać przypisany do sezonu, w którym będzie występował i w którym będzie dostępny oraz zamawiany.

Bez przypisania Produktu do Sezonu nie można go ująć w Planie Budżetowym a następnie Zamówić.

Jest to jeden z najbardziej rozbudowanych modułów.

Na panelu jest opcja długopis – pozwalająca nam dokonywać zmian na produktach w wybranych miejscach.

Po wejściu na Products in Season – pokaże się nam taki widok:

Naciskając przycisk New dodajemy produkt do sezonu.

Pokazuje nam się bardzo rozbudowana karta Produktu w Sezonie z 8 zakładkami.

ZAKŁADKA INFO/APPROVAL

Na pierwszej zakładce INFO mamy ogólne informacje o produkcie. Naciskając przycisk NEW dodajemy produkt do sezonu.

1. Najpierw wybieramy sezon, do którego chcemy dodać produkt. Po przyciśnięciu Select jesteśmy przeniesieni do karty wszystkich sezonów.

2. Następnie wybieramy Sub Season 

3. Pola: Kategoria (Category), Rozmiar (Capacity/Dimension), Pełna Nazwa (Full Name) oraz Kolory (Colors) uzupełniane są automatycznie z Karty Produktu

4. Mamy tu dodatkowy przycisk  oczka łańcuszka  -pozwala na szybką zmianę, przemieszcza nas do miejsca gdzie możemy wykonać akcję bez zbędnego przeklikiwania się przez wiele zakładek czy modułów.

5. Pola PM i Zakupowiec (Merchant) uzupełniają się automatycznie z produktu jednak dzięki przyciskowi łańcuszka można dodać całkiem nowego użytkownika

6. Pola: Default EAN, Preferowany Dostawca (Preferred Supplier), Cena Początkowa (Initial Price), Cena Netto (Net Price) –wyliczana z ceny promocyjnej jeżeli jest, w innym przypadku z ceny detal., Margin (%) (Preferred Supplier), Port of Shipment (Preferred Supplier) – są uzupełniane automatycznie z innych pól i nie ma tu możliwości ich edycji.

7. Pola Cena Promocyjna (Promotional Price) i  Cena Detaliczna (Retail Price) można uzupełnić w tym miejscu lub zmienić. Uzupełniamy w polach osobno cenę oraz walutę.

8. Pole Line – wybieramy  z listy

9. Typ Produktu (Product Type)- mamy tu do wyboru ze zasłownikowanej listy NEW PRODUCT lub REORDER. Wybieramy właściwe. 

10. Status Zatwierdzenia (Approval Status)

11. Chceckbox – Color Box  – jego zaznaczenie włącza dodatkową zakładkę do uzupełnienia dla produktu w sezonie- Color Boxes.  Po włączeniu tego przycisku pojawia się nam taki widok 9 zakładek.

12. Chceckbox  – Zatwierdzenie do Odbioru (Approval to Collection) – zaznacza się po wybraniu Approval Status: CONFIRMED lub COMFIRMED WITH COMMENT. Po zatwierdzeniu i w przypadku gdy jeden z dostawców produktu ma zaznaczony checkbox “Target Supplier” produkt pojawi się w module: Budgeting Planners PM.

13. Na końcu mamy możliwość dodania Notatek (Notes) oraz Załączników (Attachment).

Zatwierdzamy zakładkę poprzez naciśniecie przycisku ADD

Teraz przechodzimy do kolejnych zakładek.

ZAKŁADKA OFFERS

Na tej zakładce pojawia nam się lista wszystkich ofert od różnych dostawców na zakup danego produktu.

Pierwsza oferta jest zawsze na podstawowego dostawcę, który został przypisany podczas zakładaniu produktu. Klikając na tą ofertę zobaczymy wszystkie jej warunki.

Może się zdarzyć, że na dany produkt mamy więcej niż jedną ofertę. Możemy dodać nowe oferty poprzez naciśnięcie przycisku NEW  Pojawia się nam nowa karta do uzupełnienia.

Wypełniamy kolejne pola:

1. Dostawca (Supplier) – możemy dodać go z listy lub będąc na widoku listy wprowadzić nowego dostawcę po czym przypisać go do tego zamówienia. Jest to ułatwienie aby niepotrzebnie nie przeklikiwać się między modułami aplikacji.

2. Ilość Minimalna (Min Quantity) – zamówienia

3. Url Product – wpisywany z ręki, to link do strony np. z ofertą.

4. Koszt Netto PLN (Net Cost PLN) – Koszt netto PLN wyliczany następująco: cena zakupu w walucie * kurs waluty zdefiniowany na sezon

5. Kraj Pochodzenia (Origin Country) – wyświetla się z danych Dostawcy ze słownika z możliwością edycji. Z tego miejsca dana pobierana również na EAN Stickery.

6. Port Wysyłki (Port of Shipment) – Można edytować.

7. Port Dostawy (Port of Delivery) – przepisuje się z dostawcy.

8. Incoterms oraz Margin (%) – jest tu przepisywane z innych pól.

9. Notatki (Notes) -do uzupełnienia ręcznie.

10. Chceckbox – Docelowy Dostawca (Target Supplier) – ręczne zaznaczenie , dla którego dostawcy będzie generowane zamówienie (może być więcej niż jeden).

ZAKŁADKA PP SAMPLES

Wpisy w tej zakładce tworzą się automatycznie, w momencie dodania produktu do szczegółów zamówienia. Jedynie dla pierwszego zamówienia, do każdego dostawcy w sezonie i dla kolejnych zamówień nie są tworzone wpisy. Z tej zakładki  zaciągane są właściwe statusy do zamówień.

Po naciśnięciu przycisku   możemy niektóre pola modyfikować.

Na tej zakładce mamy takie elementy jak:

1. Eid  – uzupełniane automatycznie

2. Nazwa Produktu (Product Name) – przepisywane z Karty Produktu.

3. Dostawca (Supplier)  – tu poprzez przyciski gwiazdki – możemy dodać nowego dostawcę lub dzięki długopisowi – edytować obecnego, który przepisuje się Karty Produktu

4. Pole Alert – docelowo będzie uzupełniane automatycznie.

5. Data Zatwierdzenia (Approval Date) – uzupełniana ręcznie

6. Wymagana Data (Required Date)– docelowo data wyliczana od EXW Real z szczegółowo zamówienia dla pierwszego zamówienia do dostawcy w danym sezonie – pierwszej transzy i aktualizowana po zmianie (EXW – 40) jeżeli nie ma statusu CONFIRMED w tej dacie to pojawia się alert. Jeśli status jes NOT REQUIRED – wtedy data nie jest wyliczana.

7. Uwagi (Remarks) – Klikając przycisk NEW możemy dodać uwagi do Sampli – Najpierw wybieramy Datę Dodania Uwagi (Date Added) i naszą Adnotację (Notes) – takich uwag może być maksymalnie 10

8. Dipy Labolatoryjne (Lab Dips) – jest to dana wybierana ze słownika.

9. Status (Status)  -pole przepisuje się z Produktu – możemy tu zmienić jego status jeśli taka zmiana nastąpiła.

10. Na końcu istnieje możliwość dodania potrzebnych załączników (Attachment)

Zatwierdzamy zakładkę poprzez naciśnięcie lub .

ZAKŁADKA SHIPMENT SAMPLE

Wpisy w tej zakładce tworzą się automatycznie. Widzimy tu historię Próbek Produktu (Sampli). Możemy wejść na dany wpis – jeśli taki jest na tej zakładce i edytować go.

Mamy tu następujące pola:

1. Eid  – pole nieedytowalne

2. Nazwa Produktu (Product Name) – przepisywane z Karty Produktu.

3. Uwagi (Remarks) – do wpisania z ręki.

4. Dostawca (Supplier)  – Tu poprzez przyciski gwiazdki – możemy dodać nowego dostawcę lub dzięki długopisowi – edytować obecnego, który przepisuje się Karty Produktu.

5. Pole Alert – docelowo będzie uzupełniane automatycznie.

6. Data Zatwierdzenia (Approval Date) – uzupełniana ręcznie.

7. Wymagana Data (Required Date) – docelowo data wyliczana od EXW Real z szczegółów zamówienia dla pierwszego zamówienia do dostawcy w danym sezonie – pierwszej transzy i aktualizowana po zmianie (EXW – 7) jeżeli nie ma statusu CONFIRMED w tej dacie to pojawia się alert. Jeśli status jes NOT REQUIRED – wtedy data nie jest wyliczana.

8. Status (Status)  -pole przepisuje się z Produktu – możemy tu zmienić jego status jeśli taka zmiana nastąpiła.

9. Na końcu istnieje możliwość dodania potrzebnych załączników (Attachment).

ZAKŁADKA COLOR BOXES

Zakładka jest widoczna dopiero wtedy gdy na Approval zaznaczony jest checkbox Color Box. Wpisy dodajemy ręcznie. Dla każdego dostawcy docelowego powstaje osobny wpis.

Po wciśnięciu przycisku musimy uzupełnić pola:

1. Dostawca (Supplier) – podpowiada się tu docelowy dostawca.

2. Kluczowa Wizualizacja (Key Visual) – wg zdefiniowanego słownika, do wyboru z listy.

3. Rodzaj Opakowania (Kind Of Package) – wybierane ze słownika

4. Checkbox – Anti-theft Sticker – automatycznie jest zaznaczany gdy cena produktu ustawiona jest powyżej ustalonej kwoty, np.  cena detal 29,99 zł

5. Uwagi (Remarks) – Po naciśnięciu NEW musimy dodać datę uwagi a następnie jej treść. Można ją również usunąć przyciskiem SMIETNIK

6. Data Zatwierdzenia (Approval Date) – do wybrania z kalendarza

7. Status – wybierany z listy 

Jeśli w polu Approval Date wybierzemy jakąś datę Status automatycznie zmienia się na CONFIRMED.

8. Załączniki (Attachment).

ZAKŁADKA BRANDINGS

W tej zakładce wpisy tworzą się automatycznie po dodaniu zamówienia dla danego dostawcy (dla każdego zamówienia osobny wpis) oraz na podstawie danych ustawionych w zakładce Branding Settings. Ta zakładka powiązana jest również ze słownikiem brandingowym zdefiniowanym dla grupy asortymentowej danego produktu.

Z czasem mamy tu więc listę wielu wpisów. Każdy z wpisów można podejrzeć i edytować.  

Mamy tu takie pola:

1. Eid  – pole nieedytowalne

2. Numer Partii (Zamówienia) (Batch Number (Number Of Order)) – Uzupełniany automatycznie.

3. Nazwa Produktu (Product Name) – przepisywane z Karty Produktu.

4. Dostawca (Supplier)  – Tu poprzez przyciski gwiazdki – możemy dodać nowego dostawcę lub dzięki długopisowi – edytować obecnego, który przepisuje się Karty Produktu

5. EAN uzupełniany na szczegółach zamówienia – wyświetlany informacyjnie.

6. Notes – notatka wpisywana ręcznie

7. Status (Status)  -pole przepisuje się z Produktu – możemy tu zmienić jego status jeśli taka zmiana nastąpiła.

Na końcu mamy okno, gdzie będą wyszczególnione wszystkie elementy brandingu jakie są dodane do tego produktu. W zamówieniu będą rozdzielone dla każdego EAN.

ZAKŁADKA BRANDINGS DETAILS

Na tej zakładce możemy dodać wizualne elementy brandingu, które powinny być dołączone do zamawianego produktu. Jest to również dokładna instrukcja dla dostawcy jak ma obrendować zamawiany produkt. 

Jeśli przez pomyłkę będziemy chcieli dodać jakiś już obecny element to pojawi się nam komunikat: Branding is not unique.

Do generowanego z systemu zamówienia do dostawcy zostaną dodane wszystkie wskazane tu elementy.

ZAKŁADKA BRANDING SETTINGS 

W tej zakładce znajduje się pełna konfiguracja cech dotycząca generowanych dla każdego zamówienia plików z brandingiem.

Widzimy tu takie pola:

1. Materiały (Materials) – przepisywane dane z zakładki attribute na produkcie – skład materiałowy w procentach

2. Wymiary (Capacity/Dimension) – przepisywane z zakładki info na produkcie.

3. Kluczowa Wizualizacja (Key Visual) – wybierany z listy docelowo będzie miał wpływ na generowane szablony z brandingiem – jedyne pole, które możemy edytować z tego miejsca.

4. Zabezpieczenia i Konserwacja (Protections and Maintenance) – uzupełniane ręcznie w przypadku gdy w brandingu występuje WCL lub sticker na produkt “kontakt z żywnością”. PM i Mechant mają tu włączoną opcję edycji.

ZAKŁADKA TEST REPORTS

W tej zakładce wpisy tworzą się automatycznie dla każdego dostawcy z zakładki Offers, który ma zaznaczony checkbox “Target Supplier”.

Po wejściu na dany wpis z listy widzimy następujące zakładki:

1. Dostawca (Supplier) -dane są uzupełniane automatycznie.

2. Status Wymaganych Testów (Required Test Product Statuses) – widzimy tu listę testów zdefiniowanych na zakładce Tests, do wykonania dla produktu – możemy zaznaczyć checkbox czy zostały zrobione

3. StatusStatus testów możemy sami ustalić poprzez wybranie z listy właściwej wartości. Do każdej wybranej wartości oprócz NOT RWQUIRED wymagane jest dołączenie właściwego załącznika z testami w przeciwnym razie pojawi się komunikat, że nie został dodany.

ZAKŁADKA ZAMÓWIENIA

Na tej zakładce mamy wszystkie informacje i szczegóły dotyczące zamówień danego produktu, całą historię jego zamówień.

Jeżeli produkt będzie zamawiany przez wiele sezonów, to te zamówienia będą się uzupełniały w tym miejscu.

Menu główne składa się z przycisków:

Od prawej strony – EXPORT –  to pole pozwalające nam exportować wybrane produkty lub całą listę do Excela. Ogólnie w systemie można prawie każdą listę wyeksportować do Excela.

Filtry – pomaga nam odfiltrować dane aby dotyczyły tylko tego co nas interesuje.

Lista wszystkich kolumn w danym widoku . Pozwalająca nam włączać i wyłączać kolumny z widoku poniżej oraz układać je w takiej kolejności  jak nam jest wygodnie. Te ustawienia zapisują się automatycznie. Po ponownym zalogowaniu do systemu czy po przejściu ponownie do tego modułu te ustawienia pozostają jak je ustawiliśmy.

Odświeżanie – pozwala na odświeżanie listy w danym widoku.

Checkboxy – pozwala nam włączać i wyłączać możliwość zaznaczenia grupy wybranych produktów, np. w celu eksportu do Excela.

Lupka – pozwala na wyszukiwanie danych w niektórych widokach – np. wyszukiwanie nr. produktu.

ZAKŁADKA LOGISTICS DATA

Ta zakładka dostępna jest do edycji tylko dla działu logistyki.

Dane są uzupełniane w momencie wejścia towaru na magazyn.

Mamy tu takie pola jak:

 • Waga w opakowaniu (Weight in the Package)
 • Długość w opakowaniu (Length in the Package)
 • Szerokość w opakowaniu (Width in the Package)
 • Wysokość w opakowaniu (Height in the Package)
 • Rotacyjnie w magazynie (Rotational in Stock)
 • oraz możliwość dodania załączników (Attachment)

Tutaj również mamy narzędzia podobnie jak na Produkcie.

Pierwszy przycisk od prawej strony to pole pozwalające nam exportować wybrane produkty lub całą listę do Excela. Ogólnie w systemie można prawie każdą listę wyeksportować do Excela.

Drugi przycisk to Filtry – pomaga nam odfiltrować dane aby dotyczyły tylko tego co nas interesuje.

Trzeci to lista wszystkich kolumn w danym widoku . Pozwalająca nam włączać i wyłączać kolumny z widoku poniżej oraz układać je w takiej kolejności  jak nam jest wygodnie. Te ustawienia zapisują się automatycznie. Po ponownym zalogowaniu do systemu czy po przejściu ponownie do tego modułu te ustawienia pozostają jak je ustawiliśmy.

Czwarty przycisk to odświeżanie – pozwala na odświeżanie listy w danym widoku.

Piąty to Checkboxy – pozwala nam włączać i wyłączać możliwość zaznaczenia grupy wybranych produktów np. w celu eksportu do Excela.

Szusty to lupka – pozwala na wyszukiwanie danych w niektórych widokach – np. wyszukiwanie nr. produktu.

MODUŁ: ASSIGN PRODUCTS TO SEASON: SEASONS

Jest to jedna z dwóch opcji zbiorczego dodawania założonych produktów do sezonu.

W Panelu nawigacyjnym mamy jedynie opcje: Eksport do Excel , Filtrowanie, Układ Kolumn , Odświeżanie i Wyszukiwanie .

Po wejściu na ten moduł, najpierw wybieramy sezon, do którego chcemy dodać produkty, Następnie Sub Sezon.

Wtedy pojawi się lista Produktów. Widok przedstawia tylko produkty przypisane do osoby, która loguje się do systemu. Czyli do PM-a lub Merchanta. Wybierając za pomocą multidycji, możemy wskazać kilka lub pojedyncze produkty do przypisania do wybranego sezonu.

Zaznaczenie wszystkich produktów z listy następuje poprzez naciśnięcie kwadracika z “ptaszkiem” a odznaczenie ich, poprzez naciśnięcie pustego kwadratu. możemy również zaznaczyć wybrane produkty pojedynczo.

Jest tu również ograniczenie, że nie można w tej opcji dodać jednego produktu do kilku SubSezonów. Dostajemy z systemu informację, że produkt jest już w danym SubSezonie.

MODUŁ: SEASON PLAN

Moduł ten pozwala podejrzeć wszystkie produkty, które są przypisane do wybranego sezonu.

Pierwszym widokiem, który zobaczymy wchodząc w ten moduł jest lista sezonów. Klikając w wybrany sezon przechodzimy na listę produktów w tym sezonie.

Nie ma tu wiele kolumn dlatego możliwość filtrowania jest wyłączona.

Możemy jedynie ułożyć kolumny wg. swojej preferencji i eksportować listę do Excela.

Po wybraniu właściwego Sezonu przechodzimy do zakładki, gdzie widzimy wszystkie produkty przypisane do niego.

W tym widoku możemy filtrować i edytować oraz uzupełniać dane.

MODUŁ BRANDING DETAILS

Ten moduł ma za zadanie pokazać wszystkie elementy brandingu jakie zostały dopisane do każdego produktu. Gdyby przez pomyłkę do Produktu został dodany błędny element ten moduł umożliwia jego usunięcie w prosty i wygodny sposób. Można również dany element edytować i zmienić.

Menu tego modułu:

z prawej strony jest przycisk . Zanim cokolwiek usuniemy system zapyta, czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić?

MODUŁ BRANDING DETAILS

Ten moduł ma za zadanie pokazać wszystkie elementy brandingu jakie zostały dopisane do każdego produktu. Gdyby przez pomyłkę do Produktu został dodany błędny element ten moduł umożliwia jego usunięcie w prosty i wygodny sposób. Można również dany element edytować i zmienić.

Menu tego modułu:

z prawej strony jest przycisk . Zanim cokolwiek usuniemy system zapyta, czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić?

W zakładce „Budgeting Planners” możemy zaimportować plik, w którym znajdują się nasze wyliczenia oraz plan sprzedażowy, na podstawie naszych danych historycznych.

Jest to bardzo pomocne, gdy chcemy odnieść się do danych sprzedażowych i sprawdzić czy w wybranym sezonie, zmieścimy się w naszym planie budżetowym.

Do Budgeting Plannera wchodzimy klikając potem a na końcu

Na otwartej karcie mamy dwie zakładki. W pierwszej „Budgeting Planners”, możemy zaimportować  nasz plik z danymi historycznymi, a w drugiej czyli „Budgeting Planners PM”, pojawią nam się dane z zaimportowanego pliku, plus dane tych produktów, które opracowujemy na ten sam sezon rozliczeniowy.

W zakładce tej, wszystkie pola, które na końcu swojej nazwy mają wyświetlone (Planer), są polami, który zostały zaimportowane z naszego pliku w Budgeting Planerze i zostały omówione dokładnie w artykule „Przygotowanie pliku do Importu w Budgeting Plannerze”.

A więc poniżej przedstawiamy przykładowy plik, który będzie użyty do importu w naszym Budgeting Planerze.

Pokazane na tym przykładzie wartości liczbowe są całkowicie przykładowe i wypełnione na potrzeby prezentacji .

Prawidłowe przygotowanie pliku do importu w Budgeting Planerze opisujemy szerzej w artykule pt.

„Przygotowanie pliku do Importu w Budgeting Plannerze”

Aby zaimportować plik do Budgeting planera, musimy mieć w systemie stworzone  Kategorie, które znajdują się w naszym pliku do zaimportowania. Musimy także posiadać sezon dla którego będziemy obliczali Budgeting Planner.

Czyli przykładowo dla powyższego pliku, musimy mieć tak samo nazwane kategorie.

W zakładce „Budgetinging Planers”,  Importując dany plik musimy wybrać sezon, dla którego będziemy obliczać plan.  Po wybraniu sezonu, w następnym polu „Upload file”, wybieramy nasz plik i

– budgetingplanner

Po prawidłowym zaimportowaniu pliku, widzimy, że na kolor zielony zaznaczone są wiersze z naszej głównej kategorii, na kolor Błękitny – wiersze z sub-kategorii, a białe pozostają wiersze z sub-sub kategorii, czyli w naszym przypadku nazwy asortymentów.

Zakładka” Budgeting Planners PM”:

W zakładce tej widzimy wszystkie pola zarówno zaimportowane z naszego pliku, oraz pola z produktami, które fizycznie mamy na stanie.

Pola  w kolorze białym, są to pola, na których aktualnie pracujemy w danym sezonie.

Na szczegóły poszczególnego wiersza możemy wejść na dwa sposoby. Albo dwukrotnie kliknąć myszką na danym wierszu, lub podświetlić dany wiersz jednym kliknięciem i naciśnięciem przycisku

Warto jest zauważyć, że wchodząc w szczegóły danej pozycji, mamy do dyspozycji narzędzie w postaci dwóch kółek , która przenosi nas do miejsca w którym były wypełniane dane dla tego konkretnego pola.

W zakładce “Budgeting Planners PM” obok przcisku  , znajdują się ikony.

Pierwsza z nich to Lupa , dzięki której w szybki sposób możemy znaleźć konkretne dane.

Następna ikonka to odświeżenie strony  .  Dzięki niej, po wprowadzeniu do systemu jakiś danych, które docelowo będą wyświetlane w zakładce „Budgeting Planner” , możemy na nią kliknąć i zobaczyć jak zmienione lub dodane pola się aktualizują.

Przy pomocy ikonki , jak w każdej karcie możemy zobaczyć wszystkie pola jakie wyświetlają nam się, na górnym pasku na danym formularzu.

Możemy także odznaczyć pola, które aktualnie nie chcemy aby były wyświetlane, zatwierdzając przyciskiem – grafika.

Następna ikona to ołówek . To bardzo przydatne narzędzie ponieważ dzięki niemu, w bardzo szybki sposób możemy zmienić dane w konkretnym polu wiersza, po prostu klikając na , a potem na pole które chcemy zmienić i od razu możemy zmienić lub uzupełnić dane. Oczywiście możemy zrobić to tylko dla danych produktów, na których pracujemy obecnie w tym sezonie.

Następna ikonka to Filtr . Na karcie tej niezmiernie ważna jest opcja Filtrów, dzięki którym wszystkie dane wyświetlają  nam się w sposób przejrzysty.

Zobaczymy przykład filtrowania naszych danych po Kategorii.

Omówmy sobie szerzej pola w zakładce “Budgeting Planners PM”:

Season” – pokazuje nam sezon w jakim opracowywane są produkty.

Category” – w tym polu  pokazany jest nasz 3ci poziom kategorii produktu

Full Category” – w tym polu pokazana jest cała ścieżka kategorii produktu

Gallery” – w tym polu wyświetlana jest grafika dodana do produktu

Product” – To jest nazwa naszego produktu.

Supplier Product Id” – jest to nazwa uzupełniana na karcie produkt w zakładce info.

Merchant” – pokazuje, który użytkownik jest odpowiedzialny za kupno, pole to definiujemy przy wprowadzaniu produktu.

PM” – pokazuje, który użytkownik, kieruje rozwojem produktów, pole to definiujemy przy wprowadzaniu produktu.

Default EAN” – jest to numer EAN produktu przypisywany z naszej puli EAN. (więcej o nadawaniu tych numerów można przeczytać w artykule pt. “Dodawanie numerów EAN.”

Supplier” – jest to pole dostawcy.  Dostawca, który tutaj się wyświetla jest pobierany z zakładki na na karcie „Product in Season” w zakładce „Offers”. Wyświetlają się tylko Ci dostawcy, którzy mają zaznaczone pole „Target Suplier”.  Jeżeli ten sam produkt będzie zamawiany u więcej niż jednego dostawcy, w naszym Budgeting Plannerze pojawią się dodatkowe wpisy z tym samym produktem, ale z różnymi dostawcami.

Notes” – W tym polu dokonujemy dowolne notatki.

Available Stocks” – Jest to nasz obecny stan magazynowy.

Total Sold Quantity Previous Season” – To ilość sprzedanych produktów w poprzednim sezonie.

Total Sold Value Previous Season” – To wartość sprzedanych produktów w poprzednim sezonie.

Quantity POS” – To planowana ilość sprzedaży na sklepy.

Quantity – Online” – To planowana ilość sprzedaży poprzez strony www.

Total Quantity” – Jest to pole z wyliczaną wartością ilości sprzedaży na sklepy oraz poprzez strony www.

Quantity – Realization” – To zamówiona ilość towaru.

WMS (week as planned)”- To planowane wejście na magazyn, określane poprzez numer tygodnia.

Date Required On Warehouse (date as planned)” – To planowane wejście na magazyn, określane poprzez konkretną datę.

Inner Quantity” – To ilość sztuk w opakowaniu.

Outer Quantity” – To ilość opakowań w jednym kartonie.

Unit” – To określenie jednostki dla produktu (jednostką może być komplet np. zastawa stołowa).

CBM Outer” – Określa, ile miejsca na statku, w metrach sześciennych,  zajmie Twój ładunek.

Number of Outers” – To ilość kartonów. Jeżeli pole to zostanie przez system zaznaczone na kolor bronzowy, oznacza, że zostało niewykorzystane miejsce dla transportu.

Salon Category” – w tym polu planujemy do jakich wielkości sklepów będziemy wstawiać nasz towar.

W następnych polach czyli: “Optimum S”, “Optimum M”, “Optimum L”, “Optimum XL”, “Optimum 2XL”, “Optimum 3XL” – wpisujemy ile sztuk danego produktu, planujemy dostarczyć do różnej wielkości sklepów.

Retail Price” – To cena detaliczna.

Promotional Price” – To cena promocyjna.

Margin (%)” – To marża,która jest wyliczana dla tego pola, dla produktów sprzedawanych w sklepach.

Duty %” – Cło.

Price” – To cena zakupu od dostawcy.

Net Price PLN With Transport” – W tym polu wyliczana jest cena netto produktu plus transport.

Net Price” – Jest to cena netto, jest ona wyliczana od ceny ceny detalicznej lub promocyjnej, w zależności która jest określona, jeżeli są obudwie to, wyliczana jest od niższej cenny.

Value of Orders by Sell Price” – Wartość zamówień w cenie sprzedaży  dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Value of Orders by Purchase Price” – Wartość zamówień w cenie zakupu dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Sales Value – Online” – To wartość sprzedaży online.

Value of Orders by Purchase Price – Online” – To wartość zamówień w cenie zakupu dla produktów sprzedawanych poprzez strony online.

Value of Orders by Sell Price – Total” – To wartość zamówień w cenie sprzedaży dla produktów sprzedawanych poprzez strony online oraz w sklepach.

Value of Orders by Purchase Price – Total” – To wartość zamówień w cenie zakupu, dla produktów sprzedawanych poprzez strony online oraz w sklepach.

Podsumowując

Aby produkt pojawił się w naszym budżet plannerze w zakładce „Budgeting Planners PM” musi być w tej samej sub-sub-kategorii jak wszystkie inne produkty zaimportowane z naszego pliku budgeting Plannera.

Na Karcie „Product in Season”  w zakładce „Info”, pole „Approval Status” musi być wybrane jako „CONFIRMED”.

Ponadto w  zakładce „Offers”, nasz dostawca musi być zaznaczony jako „Target Supplier”.

MODUŁ ORDERS

Wchodząc w ten moduł możemy zobaczyć wszystkie zamówienia złożone w systemie.

Na górze mamy panel główny

oraz po lewej stronie przycisk Delete , za pomocą którego możemy usunąć nasze zamówienie.

Uwaga! Nie ma możliwości usunięcia zamówienia przypisanego do innej osoby.

KARTA ZAMÓWIENIA

Na panelu Zamówienia

możemy dokładnie wyfiltrować potrzebne nam dane oraz poukładać widok w  kolumnach .

Do edycji danych służą przyciski checkboxy i długopis .

WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz obejrzeć swoje zamówienia ustaw filtr PM lub Merchant. Trzeba pamiętać, że edytować można jedynie zamówienia, do których jesteś przypisany.

Po wejściu na jakieś zamówienie lub podczas zakładania nowego zamówienia będziemy widzieć 3 zakładki.

Zakładka Info – tu znajdują się ogólne informacje o zamówieniu.

Zakładka Details – widoczne są tu wszystkie produkty, które zawiera dane zamówienie.

Zakładka Tranches – najbardziej rozbudowana – sama zawiera w sobie 3 kolejne zakładki. Znajdziemy tu wszystkie informacje o danej Transzy zamówienia. Transza to jedna dostawa. Do jednej transzy przypisany jest unikalny numer zamówienia. Transza może być całością zamówienia, wtedy pojawi się tu jeden wiersz lub kiedy zamówienie podzielone jest na dostawy w różnym czasie – widzimy kilka wierszy (transzy).

Zakładka Contracts – zakładka, która ma ułatwić utworzenie kontraktu do zamówienia. Zawiera wszystkie informacje jakie mają się na nim znaleźć.

Aby dodać produkt wchodzimy w , oraz .

ZAKŁADKA INFO

W tej zakładce mamy następujące przyciski:

Eksport folderu brandingu – ściąga spakowane dane w postaci Excela z informacjami Brandingowymi niezbędnymi do wysłania dostawcy podczas składania zamówienia. Nazwa każdego pliku to EAN danego produktu.

Historia zmian  – pozwala podejrzeć kto, kiedy zmienił, dokładnie jaką daną w Zamówieniu.

Karteczka z uwagami (sticker) – ty jest to niebieska karteczka – przypisuje się do miejsca w którym jest stworzona. Pomaga wrócić do tego miejsca kiedy odłożymy coś do dokończenia na później. Możemy tu wpisać co mamy zrobić.

POLA ZAKŁADKI:

1. Eid, Number of Order  – wpisują się automatycznie po zatwierdzeniu zamówienia.

2. Season –  Pole konieczne do wypełnienia aby zatwierdzić zamówienie. Naciśnięcie przycisku Select – przenosi nas do listy zdefiniowanych w systemie sezonów.

3. Supplier – Pole konieczne do wypełnienia aby zatwierdzić zamówienie. Naciśnięcie przycisku Select – przenosi nas do listy zdefiniowanych w systemie dostawców.

4. PM – Pole konieczne do wypełnienia aby zatwierdzić zamówienie. Naciśnięcie na pole spowoduje wysunięcie listy wszystkich osób z tym uprawnieniem.

5. Merchant – Pole konieczne do wypełnienia aby zatwierdzić zamówienie. Naciśnięcie na pole spowoduje wysunięcie listy wszystkich osób z tym uprawnieniem.

6  Chcecbox Pre Inspekcion

5. Pola Numer Proformy oraz Data Proformy (Date of Proforma). Nie są to pola wymagane, można uzupełnić je później.

7. Pole Data zamówienia (Date of Order) – jest uzupełniane automatycznie w momencie zatwierdzenia zamówienia.

8. Pole Status Zamówienia – poprzez kliknięcie danych z listy wybieramy na jakim etapie jest dane zamówienie.

Uwaga! Aby zamówienie zostało zatwierdzone jako Confirmed – należy najpierw wpisać datę w polu EXW PI.

9. Pole Data Gotowości (EXW PI) – wybieramy datę dostawy z kalendarza. po wybraniu w Order Status CONFIRMED – pole te się wyszarza i jest nieedytowalne. Data pozostaje wyszarzona, również w przypadku wybrania statusu CLOSED.

10. Pole Wielkość Proformy jest nieedytowalne, uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu zamówienia. Jest polem informacyjnym. Jest to suma wartości zamówienia z wszystkich transzy.

11. Pole Port Dostawy jest uzupełniane automatycznie z karty (słownika) wybranego Dostawcy tak jak pole Termin Płatności (Terms Of Payment) i Incoterms. Istnieje jednak możliwość zmiany danych na zamówieniu, jeżeli jest to jednorazowa zmiana. Jeżeli w nowym zamówieniu zmienimy wartości w tych polach nie zmienią się one w karcie (słowniku) danego dostawy.

12. Pola Data Zamówienia, Depozytu (Deposit Order Date) oraz Wielkość Depozytu (Value of Deposit) nie są konieczne do utworzenia zamówienia ale ważne do dalszych przeliczeń na transzy. Value of Deposit -wchodząc w widok kolejnej zakładki Transza – istnieje możliwość odznaczenia, że depozyt został odliczony od danej transzy.

13. Data Zlecenia Depozytu (Deposit Order Date) – wpisywana z ręki.

14. Następnie mamy pola, które na tej zakładce pełnią funkcję tylko informacyjną. Są przepisywane z innych miejsc w systemie a tu nie są edytowalne.

Pole Saldo zgodnie z Planem (Balance as Planned) – wpisywana automatycznie – jest to kwota proformy minus kwota depozytu.

Checkboxy zostają zaznaczone automatycznie jako Complete –  wtedy, jeżeli wszystkie w szczegółach mają status CONFIRMED.

Natomiast Quality Control zostaje Complete – jeżeli wszystkie na transzach mają oznaczony checkbox QC PM Approval.

15. Na końcu mamy miejsce na własne uwagi – Pole Notes

16. Koszty Dodatkowe (Additional Costs) – które jest tylko polem informacyjnym, to suma wszystkich dodatkowych kosztów.

17. Załączniki (Attachment)  – możemy tu załączyć potrzebne dokumenty.

ZAKŁADKA DETAILS

W zakładce Details mamy całą listę produktów dodanych do tego zamówienia.

Możemy edytować nasze zamówienie do momentu jego wysłania do dostawcy.

Jeżeli zakładamy nowe zamówienie – to jest miejsce gdzie dodajemy poszczególne produkty do zamówienia:

PATRZ ZAKŁADKA SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

ZAKŁADKA TRANCHES

W tej zakładce wpisy tworzą się automatycznie z możliwością ich edycji i uzupełnienia dodatkowych danych. Pokazuje się nam lista transz do zamówienia. Może być jedna lub więcej jeśli zamówienie zostało podzielone na kilka dostaw.

Transze dzielone wg Real EXW ustawionej na szczegółach zamówienia Order szczegóły.

Po wejściu na pojedynczą transzę widzimy okno z trzema zakładkami.

ZAKŁADKA INFO

Na pierwszej zakładce mamy podstawowe informacje o danej transzy. Część pól jest automatycznie uzupełniana i nieedytowana – pełnią tu tylko rolę informacyjną. Część pól jest do uzupełnienia.

1. Eid  – dodaje się automatycznie – nieedytowalne

2. Number of Tranche – dodaje się automatycznie – nieedytowalne

3. Real EXWtransze dzielone wg Real EXW ustawionej na szczegółach zamówienia Order→ szczegóły. Tutaj możemy jedynie zobaczyć jaka została na Orders ustawiona data.

4. QC PM Approval -checkbox – ustawiany jest na kolejnej zakładce Kontrola jakości i koszty dodatkowe – informacja przepisywana jest na transzę

5. Kategoria towaru (Product Category) – przepisywana informacja z zakładki Booking, gdzie można ją edytować.

6. Booking PM Approval checkbox – informacja ustawiana na zakładce Booking.

7. Booking – data zlecenia bookingu – wpisywana ręcznie

8. Numer Faktury (Number of Invoice) – wpisywana z ręki. Każda FV należy do osobnej transzy.

9. Data Faktury (Date of Invoice) – Data faktury- wpisywana ręcznie

10. Wartość faktury (Value of Invoice) – uzupełniana ręcznie

11. Wartość zamówienia (Order Value )- pole wyliczane automatycznie na podstawie pozycji w szczegółach zamówienia i sumowana w tym miejscu (ilość *cena zakupu w walucie). Waluta uzupełnia się automatycznie na podstawie zamówienia.

12. Wartość PLN (Value PLN) – wartość w cenie netto, wyliczana na podstawie pozycji w szczegółach zamówienia (Ilość * cena netto z pozycji)

13. Odliczono depozyt (Deposit deducted) – chceckbox – oznaczenie pozycji, dla której odliczono depozyt

14. Balance Total – to wartość faktury – (minus) kwota depozytu. Depozyt odejmowany dla pierwszej transzy, na pozostałych zostaje wartość faktury.

15. DateData zlecenia balansu.

16. Termin płatności (Payment Deadline) – pole wyliczane na podstawie warunków płatności lub EXW i ETD/ETA. Data zmienia się wraz z postępem zamówienia, będzie przeliczana wg. przygotowanego algorytmu.

17. Metoda Wydania Ładunku (Cargo Release Method) – Mamy tu wysuwaną listę z NA (non applicable), TELEX oraz DOCUMENTS.  Dla transzy kupiec wybiera jaka jest forma zwolnienia towaru, a w kolejnej ptaszkiem zaznacza, że uzyskał zwolnienie.  Dla typu NA (non applicable) powinniśmy z automatu mieć ptaszka jak gdyby to zwolnienie zostało już uzyskane.

18. Documents– CHECKBOX – informacja czy są już oryginały dokumentów do odprawy?

19. Inspection – CHECKBOX – informuje o wykonaniu inspekcji

20. Port Załadunku (Port of Shipment) – przepisuje się z produktu w sezonie i jest automatycznie uzupełniany na Transzy. Jeśli nastąpiła zmiana portu należy zaktualizować również na produkcie w sezonie i przeliczyć powiązane dane. Gdy na szczegółach zamówienia dla danej transzy występują różne porty, wtedy dostaniemy alert o niezgodności danych.

21. Port Dostawy (Port of Delivery

22.  Country

23. Transport Type

24. CBM – pole przepisuje się z Order szczegóły – wyliczane do poziomu transzy: suma z pozycji (pole CBM)

25. Cartons – pole przepisuje się jako suma z pozycji (pole KARTON) w Order szczegóły

26. Ilośc Szt. (Quantity) – pole przepisuje się jako suma z pozycji (pole Ilość Zamawiana) w Order szczegóły

27. Waga Brutto (Gross Weight) – wartość wpisywana ręcznie

28. Ilość SKU (Quantity SKU) – Ilość produktów wysyłanych w obrębie transzy

29. Pola :ETD, ETA, ATD i ATAwyświetlane z danych logistycznych – uzupełniane przez logistykę – można tu edytować

30.  Status Wysyłki (Shipment Status) – wartość wybierana ze słownika -uzupełniana przez logistykę

31. Magazyn (Warehouse) –wybór z listy, z automatu ustawia się wartość WMS

32. Rodzaj Dostawy (Delivery Type) – 

33. No Additional Costs – chceckbox

34. Opis DPP (Description DPP)

35. Products on Tranche – zestawienie produktów, które są zamówione w wyświetlanej transzy

36. Załączniki (Attachment)

ZAKŁADKA QUALITY CONTROL AND ADDITIONAL COSTS

Zakładka przedstawia dane o kontroli jakości i dodatkowych kosztach na poziomie każdej transzy.

Mamy tu takie pola jak:

1. Kontrola Jakości Partii (Quality Control for Batch) – chceckbox

2. Zatwierdzenie przez PM (PM Approval)  – chceckbox- tylko PM ma uprawnienie do jego zaznaczenia, po oznaczeniu w tym widoku, wyświetlane na transzach

3. Planowana Data Kontroli (Planned Date Of Inspection)- wybierane z kalendarza – data, na którą Kupiec zleca Inspekcję

4. Notatki (Notes) – uwagi

5. Statusstatus dotyczący całej kontroli jakości – wybierany z listy

6. Dodatkowe koszty z Wartościami (Additional Costs With Values) – Aby zdefiniować nowe koszty dodatkowe, naciskamy przycisk NEW i pojawia się nam taki widok:

Z listy wybieramy RODZAJ dodatkowego kosztu. Następnie podajemy NUMER DOKUMENTU z kosztami, jego datę i WARTOŚĆ w walucie (podpowiada się z zamówienia). Mamy możliwość dodania ZMIANY (Exchange). Jeśli dostaliśmy rabat wtedy wpisujemy wartość ujemną.

7. Załączniki (Attachment)

ZAKŁADKA BOOKING

Zakładka składa się z następujących pól:

1. Data Dostępności na Magazynie (Due Date in Stock) – data gdy produkty będą dostępne na magazynie do wysyłki dla klientów

2. Kategoria Produktu (Product Category) – widzimy kategorię ustawioną na transzach. Tu można ją zmienić i wtedy przepisze się na transzę

3. Notes -miejsce na notatki 

4. Rezerwacja Zgoda PM-a (Booking PM Approval) – checkbox, którego zaznaczenie jest przepisywane na transzę. Zaznaczenie tego checkboxa spowoduje wprowadzenie danych do systemu ERP. Wystawione zostaną dane takie jak: dostawca, produkty, transza zamówienia. W przypadku problemów zostanie zwrócony komunikat o błędzie. 

5. Załączniki (Attachment)

6. Integration Status – informacja o tym czy udało się zintegrować dane z systemem ERP.

ZAKŁADKA CONTRACTS

Zakładka umożliwia łatwe i automatyczne generowanie kontraktu do każdego składanego zamówienia. Z listy dostępnych punktów kontraktu, za pomocą checkboxów można wybrać właściwe warunki kontraktu wysyłane wraz z zamówieniem do dostawcy. Jest również pole na dodatkowy komentarz, który zostanie umieszczony na kontrakcie.

Cały plik z kontraktem generowany jest poprzez jeden przycisk, przygotowany został wg. wcześniej ustalonego i przesłanego wzoru.

W przypadku gdy w zamówieniu występuje wiele transzy na wygenerowanym pliku występuje podział zamówienia wg transz. Dla każdej transzy dodaje się osobny nagłówek zawierający:

EX FTY —– Port of Loading —– Port of Discharge (możliwość definiowania dla każdej transzy innego portu).

Informacje, które są zbiorcze dla całego zamówienia wyświetlone tylko jeden raz.

DOSTAWCY

Moduł, w którym możemy dodać nowego dostawcę lub podejrzeć, edytować i uaktualnić dane dla już dodanych.

Panel nawigacyjny składa się z elementów:

1. Eksport danych do arkusza Excel – zaznaczając wybranych dostawców możemy wyeksportować jego dane

2. Import (nowych dostawców, aktualizacja danych) – PATRZ ZAKŁADKA IMPORT DANYCH DO SYSTEMU

3. Przycisk umożliwiający filtrowanie po najważniejszych kolumnach

4. Dzięki temu przyciskowi możemy poukładać widoczne w systemie kolumny w najbardziej dla nas wygodny sposób

5. Odświeżanie widoku

6. Jeden z najbardziej używanych przycisków – multiedycja

7. Lupka – umożliwia wyszukanie potrzebnej frazy.

8. DETAILS – pozwala na przejście do karty wybranego dostawcy i zobaczenie szczegółów

9. NEW – pozwala na otwarcie czystej karty i wprowadzenie nowego dostawcy

MODUŁ SEZONY (SEASONS)

Karta pozwala na szybki podgląd, które produkty są przypisane do wybranego sezonu. Umożliwia również zobaczenie, które produkty nie zostały jeszcze przypisane do żadnego sezonu.

Uprawnienia do edycji, dodawania nowych danych w tym module ma tylko administrator systemu.

Aby dodać Produkt do Sezonu najpierw musimy te Sezony zdefiniować w systemie.

Z poziomu PLM, sezon jest dosyć istotny, ponieważ bezpośrednio na każdy sezon można planować oraz wgrywać budżety.

Tworząc nowy sezon, musimy także stworzyć dla niego Sub-Sezon.

Po wejściu w moduł Seasons od razu pojawia się nam lista zdefiniowanych w systemie Sezonów. 

Wchodząc na szczegóły wybranego sezonu zobaczymy kartę tego sezonu z 8 zakładkami:

Dodawanie sezonu

Przykładowo możemy sobie założyć dwa sezony, na pierwszą i drugą połowę roku. W każdym sezonie, możemy założyć sobie po dwa kwartały dla każdego półrocza.

Innym przykładem może być np. “sezon świąteczny” itd.

Jeżeli użytkownik nie chce podziału na sezony, może sobie zrobić rozliczenie w obrębie jednego roku. W takim przypadku, może założyć jeden sezon, oraz jeden sub-sezon jako ten sam rok.

Jeżeli chcemy od razu dodać produkt do sezonu to musimy mieć wcześniej utworzony sezon, a w nim sub-sezon.

Aby dodać sezon wchodzimy w , potem i wybieramy „SEASONS”.

Na otwartej karcie wybieramy

ZAKŁADKA INFO

Pierwsza zakładka to podstawowe informacje o sezonie. Mamy tu takie pola jak:

1. Nazwa sezonu (Season)– pokazuje się na górze karty – tu na przykładzie nasz sezon nazywa się NOWY SEZON

2. Data rozpoczęcia sezonu (Start Date) – wprowadzana ręcznie, z kalendarza

3. Data zakończenia sezonu (End Date) – j.w.

W polach Start Date oraz End Date  możemy ustawić zakres dat, jaki będzie obowiązywał w tym danym sezonie budżetowym. Załóżmy, że będzie to okres od 1.01.2023 do 1.06.2023. Poniżej jest przykład jak wygląda dodawanie dat.

To samo robimy w przypadku pola End Date.

4. Załączniki (Attachment)

ZAKŁADKA SUB-SEASONS

Następna zakładka umożliwia nam podejrzenie dodanych Sub-sezonów lub dodanie nowego.

Sub-sezonów w jednym sezonie może być wiele.

Po naciśnięciu przycisku , otworzy nam się karta nowego Sub-sezonu.

Pola zakładki:

1. Nazwa tego Sub-sezonu (Sub-season) -Wpiszmy na przykład „January”,  “March”, albo „Christmas” lub cokolwiek innego co będzie definiowało nasz Sub-sezon, dla tego konkretnego sezonu.

2. Code – Opcjonalnie w polu “CODE”, możemy wpisać kod naszego Sub-sezonu i kod ten zostanie dodany do nazwy systemowej pod-sezonu w danym sezonie.

3. Wymagana data na Magazynie – Początek (Required Date on Warehouse – Start Date)

4. Wymagana data na Magazynie – Koniec (Required Date on Warehouse – End Date)

5. Data rozpoczęcia Sprzedaży  (Sale – Start Date)

6. Data zakończenia Sprzedaży (Sale – End Date) we wskazanym Sub-sezonie

ZAKŁADKA LINES 

Pozwala na zdefiniowanie linii produktowych obowiązujących w danym sezonie.

Mogą to być na przykład nazwy typu „Ecco”, „Natural” lub jakiekolwiek inne wymyślone na potrzeby danych produktów. Każdą kolejną nazwę linii dodajemy przyciskiem .

Kolejne zakładki to dane niezbędne do obliczenia marży. Dlatego dostęp do ich edycji ma tylko administrator.

ZAKŁADKA EXCHANGE RATES

Kurs Wymiany (Exchange Rates) – wprowadzone tu są kursy waluty obowiązujące w całym sezonie.

Aby system prawidłowo wyliczał nam pożądane pola, musimy dodać walutę w jakiej operujemy i nadać jej wartość. Kolejne waluty wpisujemy zgodnie z ich kursem.

Po naciśnięciu przycisku , otwiera nam się karta z dwoma polami:

Pierwsze pole o nazwie “Currency” jest polem wyboru. Po naciśnięciu na niego wybieramy walutę w jakiej operujemy na produktach w tym sezonie. Jeżeli nasza waluta nie występuje na liście wyświetlonych walut, możemy ją dodać do słownika walut na dwa sposoby:

Szybszym sposobem, możemy kliknąć w , która znajduje się obok pola “Currency. Otworzy nam się karta o nazwie „New Currency” z polem o nazwie „Name”, gdzie po prostu wpisujemy nazwę naszej waluty i akceptujemy przyciskiem  na dole karty. Po tej operacji zostaniemy z powrotem odesłani do karty „New Exchange Rate” gdzie będziemy mogli wybrać dodaną przed chwilą walutę z listy pola „Currency”.

Drugim sposobem na dodanie Waluty do słownika walut jest wejście w   i wybranie opcji . Z wyświetlonej listy słowników wybieramy  “Currencies”. Otworzy nam się karta z zasłownikowanymi walutami ,gdzie przy pomocy przycisku , możemy dodać naszą walutę.

Więcej o słownikach znajdziemy w artykule pt. “Dictionaries”.

ZAKŁADKA CBMS COSTS

Cbms Costs – tu mamy zdefiniowane koszty dostawy w zależności od warunków Incoterms.

Po naciśnięciu przycisku  otwiera nam się karta, w której możemy wypełnić następujące pola:

“Incoterms” – czyli wybór sposobu rozliczenia transportu. Mamy do dyspozycji następujące typy rozliczeń transportu : FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DDU, DDP, EXW.

Na podstawie wybranego incotermsa, mamy 5 wzorów wyliczania marży.

Wzory te najlepiej przedstawia tabelka poniżej:

“Port of shipment” – w tym oknie, użytkownik wybiera port, z którego będzie importował swoje produkty w tym sezonie. Jeżeli danego portu nie ma na liście, można skorzystać z opcji szybkiego dodania go do listy za pomocą znajdującej się koło pola “Port of shipment”, w ten sam sposób jaki został opisany powyżej dla listy “Currency”.

„Port of Delivery” – tutaj wybieramy port do którego trafi towar.

Następne Pole to “Country, gdzie możemy wpisać Kraj, w którym znajduje się wybrany Port dostawy.

W następnym polu czyli „Container Rate” – możemy wpisać pojemność kontenera. Wartość wpisujemy w metrach sześciennych. Jeżeli na przykład wiemy, że nasz towar zajmie określoną przestrzeń kontenerową, możemy ją wpisać w tym polu. Np. 66 (metrów sześciennych).

W następnym polu czyli „Price 1 CBM” – możemy wpisać cenę, w walucie jaką określiliśmy w polu “Currency”, jaką płacimy w tym przypadku za 1 metr sześcienny kontenera z naszymi towarami.

Pole „Price 1 CBM PLN” – wyświetli  nam automatycznie cenę za 1 metr sześcienny kontenera, w walucie jakiej używamy w swoim kraju, a jakiej wartość określiliśmy w zakładce Currency”, w polu „Exchange Rate”. W tym przypadku pole to zostało stworzone do obliczania ceny 1 metra sześciennego w Polskich złotych.

W zakładce tej, na pasku narzędzi pojawił się nam przycisk informujący o możliwości zaimportowania danych z listy .

Przykładowy plik przygotowany do importu danych w tej zakładce powinien wyglądać w podobny sposób :

ZAKŁADKA TRANSIT TIME

Wpisujemy tu uśredniony czas transportu w zależności od rodzaju transportu i miejsca wysyłki do miejsca docelowego.

Po naciśnięciu przycisku , otwiera nam się karta gdzie możemy wypełnić następujące pola.:

Port of Shipment – czyli port z którego wysyłany jest towar.

Transport Type – czyli typ transport i tutaj mamy do wyboru:

 • Maritime Transport – czyli transport morski
 • Railway Transport – czyli transport lądowy

Air Transport – czyli transport drogą powietrzną

W polu Transit Time – wpisujemy ilość dni transportu.

ZAKŁADKA ADDITIONAL COSTS

Możemy tu zdefiniować dodatkowe koszty dostawy dla danego dostawcy, które powinny być uwzględnione podczas przeliczania marży. Nie są związane z jednym zamówieniem lecz z kilkoma. Np. ogólne dodatkowe koszty związane z danym dostawcą.

ZAKŁADKA PRODUKT W SEZONIE

Ostatnia zakładka to Produkt w Sezonie (Products in Season), gdzie możemy zobaczyć wszystkie produkty w wybranym na początku sezonie.

W tym miejscu możemy dodawać produkty do sezonu, ale możemy również robić to z poziomu  . Zakładamy, że nie mamy jeszcze wprowadzonego żadnego produktu. Więcej o tej zakładce można przeczytać w artykule pt. “Product in Season”.

DRZEWKO KATEGORII

Jest to kolejne miejsce którym mogą zarządzać Kupcy i PM-owie.

Aby dodać nowe poziomy na drzewku (podkategorie) należy zgłosić się do administratora systemu. Ponieważ jest to kluczowe uprawnienie dla działania sklepu, zgodnie z ustaleniem taką możliwość mają jedynie administratorzy. 

Natomiast do szczegółów, na każdym poziomie drzewka, mają dostęp Kupcy i ich asystenci. Mogą oni edytować i uzupełniać zakładki: Required Tests, Brandings i Key Visual zobacz: 

Są to miejsca, które są bezpośrednio powiązane ze słownikami brendingowymi. I tutaj na poziomie nadrzędnym drzewka Kategorii będzie można zdefiniować te elementy brandingu, które są charakterystyczne dla produktów należących do tej grupy asortymentowej. 

Jest to obszar, który na Produkcie będzie aktywowany dopiero wtedy, gdy Produkt zostanie przypisany do sezonu.

Ma to ułatwić pracę na Produkcie, jeżeli jakaś cecha dotyczy całej grupy, to zdefiniowanie jej już na drzewku kategorii spowoduje przypisanie jej do Produktu. Jeżeli nie zdefiniujemy tu globalnie dla danej kategorii  cechy, będzie ją trzeba wpisywać pojedynczo na każdym produkcie z tej kategorii. Funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu produktów, gdy produkty z danej kategorii mają jednakową cechę brandingu. 

Możemy zaznaczyć np. czy dany produkt ma kontakt z żywnością, czy to są tekstylia, itd. 

Natomiast Visual Keys powinien być zdefiniowany na poziomie drzewa kategorii. Cokolwiek na tym poziomie zdefiniujemy i dodamy, będzie widoczne na liście wyboru na Produkcie. 

Atrybuty dynamiczne to wszystkie dodatkowe cechy, które występują tylko na poziomie wybranych grup asortymentowych czy kategoriach. Więc one też są definiowane na poziomie drzewka. Tym obszarem również zarządza administrator systemu.

MODUŁ SŁOWNIKOWY

Jest to moduł mocno związany z życiem produktu. Zawarte tu słowniki pomagają w uzupełnieniu cech i dodatkowych wartości na produktach, Budżet Plannerze, Zamówieniach. Dzięki zdefiniowanych tu wartościom podczas uzupełniania pól będziemy korzystać z listy, a nie wpisywać dane z ręki. Pozwoli to na szybsze i dokładniejsze uzupełnienie danych w wymienionych wyżej miejscach.

Dodatkowo w słownikach często zdefiniowane są wartości liczbowe, które są niezbędne w prawidłowym wyliczeniu marży i innych kosztów. Jest to ważne miejsce w wyliczaniu danych operacyjnych. Dlatego dostęp do ich edycji mają tylko administratorzy.

Wyjątkiem są słowniki, którymi zarządzają jedynie Kupcy i PM-owie.

Słowniki i miejsca, którymi mogą zarządzać Kupcy, PM-owie i ich asystenci.

W kategorii Product in Season Branding  mamy następujące słowniki:

 • Branding,
 • Brandings Detail 
 • Key Visual 
 • Protections and Maintenance
 • WCL Statuses

Kupcy, PM-owie i ich asystenci mogą edytować słowniki dokonywać potrzebnych zmian lub dodawać elementy, których by im brakowało. Kupcy i PM-owie mają dostęp do wszystkich wymienionych słowników, natomiast asystenci nie maja możliwości edycji 2 ostatnich słowników w tej kategorii czyli Protections and Maintenance oraz WCL Statuses.

Brandings Detail – po wejściu widzimy listę cech. Możemy pojedynczo zdefiniować daną cechę. Poprzez dwukrotne kliknięcie w wiersz przechodzimy na zakładkę wybranej cechy, np.:

Po kliknięciu Edit, możemy dokonać zmian czy uzupełnienia danych w zakładce. Możemy ją powiązać z wybranym Key Visual-em, wtedy w opcji Brandingowej produktu cechy produktu będą zawężone wg. danego Key Visual-a. Możemy w miejscu Attachment dodać również potrzebny plik graficzny czy pdf.

Key Visual – to również słownik, którym mogą zarządzać asystenci PM i kupców.

Moduł:  Products in Seasons View

Moduł ten pozwala podejrzeć wszystkie produkty, które są przypisane do wybranego sezonu.

Wchodząc w szczegóły pojedynczego produktu widzimy dokładnie takie same zakładki jak w Produkcie w sezonie – przy przejściu z Modułu Produkt 

Zobacz więcej w KP zakładka – Products in Season

Moduł:  Products in Seasons View

Moduł ten pozwala podejrzeć wszystkie produkty, które są przypisane do wybranego sezonu.

Poruszanie sie po systemie

Poruszając się po formularzach w programie SilkPLM, mamy do czynienia z następującymi przyciskami:

– przy jego pomocy dodajemy kolejny zestaw danych do danej karty.

– przy jego pomocy edytujemy wpisane wcześniej dane na danym formularzu.

– przy jego pomocy zapisujemy dane na danym formularzu.

Po każdej zmianie, lub dodaniu nowych  danych musimy zapisać postępy na formularzu. Jeżeli tego nie zrobimy  i będziemy chcieli zamknąć dany formularz, system zapyta nas czy na pewno chcemy opuścić daną kartę bez zapisu wprowadzonych zmian.

Można wybrać kontynuowanie zmian na karcie lub wyjść bez zapisu.

Zapisując dane na formularzu, możemy skorzystać z przycisku na dole karty, lub przycisku w lewym górnym rogu.

W przypadku użycia przycisku “Save”, karta po zapisaniu zostanie zamknięta, natomiast w przypadku “Apply”, zostaniemy na danej karcie.

Niektóre formularze np. „słowniki” służą tylko do wprowadzania danych. W takim przypadku na dole zamiast przycisku “SAVE”, do zapisu/dodania danych na karcie będzie służył przycisk “Add”.

 – przy usuwaniu danych zawsze korzystamy z przycisku DELETE.

Sposoby Edycji Danych na naszej karcie:

1.

 – Jeżeli mamy wpisane jakieś dane na wybranej karcie i chcemy edytować daną pozycję, możemy podświetlić  taką pozycję myszką  i kliknąć przycisk Details, otworzy nam się karta szczegół dla wybranej pozycji.  Aby móc edytować pozycje, trzeba w tym przypadku także kliknąć przycisk EDIT.  Po tym zabiegu, pola które będą mogły być edytowane przestaną być wyświetlane na szarym tle.

2.

Zamiast podświetlać dane pole i używać przycisku “Detail”, możemy na danej pozycji, po prostu kliknąć myszką dwa razy i też zostaniemy odesłani do szczegółów pozycji.

3.

Kolejnym szybkim sposobem zmiany danych na konkretnej pozycji jest użycie ołówka .

Klikamy w ikonkę ołówka i pola, które mogą być edytowalne staną się podświetlone na kolor jasno niebieski.  Teraz możemy bezpośrednio kliknąć na daną pozycję i zmienić ją.

Niektóre pola na naszej karcie mają kolor szary. Jest to wiadomość, że pola te nie mogą być edytowane przez użytkownika, ponieważ dane z tego pola są prawdopodobnie powiązane z innymi wprowadzonymi przez nas danymi, lub po prostu wyliczają się automatycznie.

Na górnym pasku danego formularza, często występują ikonki, które pomagają nam w pracy z naszymi danymi.

LUPA  – Pierwsza z nich to lupa , dzięki której w szybki sposób możemy znaleźć konkretne dane na formularzu.

Multiselect – ikona multiselect , pozwala  nam na zaznaczenie wielu pozycji na raz, znajdującej się na naszej karcie.  Może się przydać w momencie kiedy np. chcemy usunąć wiele pozycji za jednym zamachem.

Lub kiedy na przykład chcemy dodać wiele produktów do naszego sezonu.

Odświeżanie – Następna ikonka to odświeżenie .  Dzięki niej, po wprowadzeniu do systemu jakiś danych, które docelowo będą wyświetlane w zakładce „Budgeting Planner” , możemy na nią kliknąć i zobaczyć jak zmienione lub dodane pola się aktualizują.

Wszystkie pola – Przy pomocy ikonki , jak w każdej karcie możemy zobaczyć wszystkie pola jakie wyświetlają nam się, na górnym pasku na danym formularzu.

Możemy także odznaczyć pola, które aktualnie nie chcemy aby były wyświetlane, zatwierdzając przyciskiem .

Długopis  – Następna ikona to . Dzięki niej w bardzo szybki sposób możemy zmienić dane w konkretnym polu wiersza, po prostu klikając na , a potem na pole, które chcemy zmienić i możemy wpisać dane z ręki. Oczywiście możemy zrobić to tylko dla danych produktów, których pracujemy obecnie w tym sezonie. Pola, które możemy edytować, po naciśnięciu ołówka zostaną podświetlone – pojawi się zielony pasek pod nazwą kolumny.

Filtry – Następna ikonka to – czyli filtr. Na karcie z dużą ilością danych, niezmiernie ważna jest opcja Filtrów, dzięki którym wszystkie dane wyświetlają  nam się w sposób przejrzysty. W oknie wyboru filtra możemy wskazać parametr, jaki chcemy aby posiadały dane do wyświetlenia.  Np. tylko dana kategoria.

Integrations

Export – kolejną ikonką jest Export . Jeżeli widzimy tą ikonkę na naszej karcie, oznacza to, że wszystkie dany z tego formularza możemy wyeksportować do pliku exel.

Import – ostatnią  ikonką jest Import . Dzięki niej możemy zaimportować do programu nasz plik Excel z produktami lub kategoriami lub budżet plenerem. Więcej o imporcie pliku znajdziemy w odpowiednich artykułach pt. „Import danych”.

Na sam koniec, czasami na szczegółach danej karty, spotkamy się z ikonką dwóch kółek . Ikonka przenoszą nas do miejsc, w którym dane tego pola są uzupełniane.

DODAWANIE NUMERÓW EAN:

Czym jest kod EAN:

EAN jest znormalizowanym kodem kreskowym i jest umieszczany na większości komercyjnych produktów dostępnych obecnie w sklepach.

EAN jest wykorzystywany w systemach POS (służący do zarządzania sprzedażą, zapasami i zakupami produktów handlowych).

EAN jest zgodny z używanym w USA i Kanadzie kodem UPC i japońskim kodem JAN. Jest to uniwersalny kod stosowany na całym świecie.

Pierwsze trzy cyfry kody EAN oznaczają kraj, w którym dana firma przystąpiła do systemu GS1. Kolejne cyfry składają się na numer firmy, numer produktu i tzw. cyfrę kontrolną.

Dodawanie kodów EAN:

Dodawać kody EAN do systemy SilkPLM możemy na dwa sposoby:

Pierwszy sposób to jest wejście w potem oraz wybranie opcji .

Na otwartej karcie Naciskamy  i w polach Range From oraz Range To wpisujemy zakres naszej puli EANów. Np. w pierwszym polu wpiszemy 5012345678900, a w drugim 5012345678910, co oznacza, że mamy w tej puli 10 kodów do rozdysponowania.

System sprawdzi czy zostało wprowadzonych poprawnie dokładnie 13 cyfr.

Zapisujemy naszą pulę kodów EAN przyciskiem .

Teraz podczas dodawania naszego produktu na karcie Nowy Produkt w polu EANS, wystarczy że klikniemy przycisk , a następnie naciśniemy lupkę .

System zapyta nas czy na pewno chcemy  przydzielić numer EAN z naszej puli. Wybieramy przycisk Yea(grafika) i system przydzieli pierwszy wolny numer EAN z naszej zdefiniowanej wcześniej puli numerów.

Po wprowadzeniu PIERWSZEGO numeru z naszej puli, musimy zaznaczyć opcję Defoult, czyli potwierdzić, że numer ten będzie domyślny. Dla kolejnych numerów nie będziemy musieli zaznaczać tej opcji.

Drugim sposobem wprowadzenia numeru EAN jest wpisanie go ręcznie przy wypełnianiu sekcji EAN na karcie nowego produktu.

W tym celu W sekcji EAN na karcie Product naciskamy przycisk  i w powstałym oknie wpisujemy nasz numer ręcznie. System sprawdzi czy wpisaliśmy poprawnie 13 cyfr, oraz czy danego numeru nie ma już w stworzonej wcześniej puli numerów EAN.

Importowanie pliku Kategorii

Możemy zaimportować z exela, dowolne drzewo kategorii.

Przykładowy plik z kategoriami wygląda tak:

W pierwszym rzędzie, użytkownik może sobie opisać kolumny tak jak chce. Trzeba natomiast pamiętać, że aby import drzewa się udał, to od drugiego rzędu musi być zachowany układ, taki jak w pliku przykładowym. Czyli najpierw kategoria główna, potem jej symbol, następnie podkategoria, potem jej symbol, Następna podkategoria, jej symbol itd.

Aby zaimportować drzewko kategorii z dokumentu, należy wejść w Menu, Integrations, Data Import.

Z formularzy do importów wybrać  Categories . Następnie przy pomocy przycisku wybrać nasz dokument.

Po zaimportowaniu, nasze drzewko kategorii zastanie uzupełnione o wpisane w dokumencie kategorie oraz symbole.

TWORZENIE NOWEGO SŁOWNIKA

Możemy dodawać słowniki, które będą używane do określania atrybutów kategorii.

Po kliknięciu w   oraz  , widzimy wszystkie zdefiniowane słowniki.

Słowniki ułatwiają nam pracę na produktach czy zamówieniach. Skracają czas uzupełniania kart, najczęściej pokazują się jako wysuwana lista do wyboru cechy.

SPRÓBUJMY STWORZYĆ NOWY SŁOWNIK.

Powiedzmy, że sprzedajemy jedną karmę dla psów w kilku odmianach. Dla psów młodych, średnich, dużych i hipoalergiczną.  Zamiast tworzyć 4 osobne podkategorie dla kategorii głównej „Karma dla psów”, zróbmy sobie pole typu słownik, z którego będziemy wybierać odpowiedni atrybut dla naszej karmy.

Aby stworzyć taki słownik, wchodzimy w potem   następnie    oraz   .

Klikamy na przycisk   i wpisujemy nazwę dla naszego słownika np „Type of Dog Food” i klikamy  .

Widzimy, że w zakładce Dictionary pojawił się nasz nowy słownik:

Teraz dodajmy kolejne pola do naszego słownika. W tym celu wchodzimy w   oraz    i klikamy na wybrany słownik.

Na otwartej karcie dodajemy słowa do naszego słownika. Klikamy , wpisujemy nasze słowo i klikamy   .

Robimy tak jeszcze 3 razy wpisując swoje słowa do słownika: “Puppy”, “Medium Dogs”, “Large Dogs”

To wszystko. Utworzyliśmy nasz słownik, który zawiera wpisane przez nas pola do wyboru.

Teraz dodajmy nasz Słownik”Type of Dog Food” do kategorii “Dog Food”.

W tym celu klikamy  , wybieramy , klikamy w wybraną kategorie oraz    .

Na otwartej karcie wybieramy “Category Attributes”, klikamy  , i w polu “Type” wybieramy “Dictionary”.

Poniżej widać, że pojawiło się pole z wyborem dostępnych słowników zdefiniowanych przez nas. W tym przypadku mamy tylko „Type of Dog Food”. Wybierz go, w ostatnim polu “Name” wpisz nazwę tego pola (może być taka sama jak nazwa słownika). Kliknijmy  i widać, że nasz słownik został przypisany do kategorii “Dog Food”.

Teraz po dodaniu produktu w kategorii “Dog Food” widać, że nasz słownik został wyświetlony (jako pole do wyboru).

Dodawanie, edytowanie i usuwanie pól ze słownika.

Aby dodać nowe pole do słownika lub edytować /usunąć już istniejące, po prostu wchodzimy w   potem  i wybieramy nasz sownik .

Na tej karcie możemy dodać nowe słowo naciskając lub wybieramy słowo,  które chcemy edytować i naciskamy

Teraz na karcie z naszym słowem, po naciśnięciu   Możemy zmienić nazwę lub usunąć pole.

DODAWANIE DOSTAWCY

Aby dodać nowego dostawcę wchodzimy w , oraz i wybieramy

Klikamy przycisk NEW.

Pola wymagane mają adnotację: can’t be empty”, bez uzupełnienia tych pól nie da się zapisać karty dostawcy.

Na otwartej karcie wypełniamy następujące pola:

1. Supplier ID – POLE WYMAGANE

2. Pełna nazwa firmy (Company Full Name) – POLE WYMAGANE

3. Skrócona nazwa firmy (Company Short Name–  wg. naszego uznania.

4. TAX ID – w tym polu możemy wpisać NIP firmy

5. Adres Email (Primary Email) – POLE WYMAGANE

6. Dodatkowy adres Email (Other Email Addresses) – w tym polu możemy wpisać  kolejny mail do dostawcy

7. Nr telefonu (Primary Phone) – w tym polu możemy wpisać telefon do dostawcy

8. Dodatkowy nr telefonu (Other Phones) – w tym polu możemy wpisać kolejny telefon do dostawcy

9. Strona WWW (WWW– w tym polu możemy wpisać stronę www dostawcy

10. Kraj (Country– w tym polu możemy wybrać kraj pochodzenia dostawcy. Jeżeli danego kraju nie będzie w naszym słowniku, możemy go szybko dopisać korzystając z ikonki znajdującej się koło pola Country.

11. Miasto (City) – POLE WYMAGANE

W kolejnych polach czyli :  State, District, Zip Code, Address Line 1– POLE WYMAGANE, Address Line 2 – możemy wpisać dokładny adres danego dostawcy.

17. Pole Bank Details – jest bardziej rozbudowane, wpisujemy tu szczegóły dotyczące banku dostawcy. Po kliknięciu NEW otwiera się kilka pól do uzupełnienia

Musimy uzupełnić dane : Name, SWIFT, Account Number oraz zaznaczyć, że są to dane podstawowe. Jeśli tego nie uzupełnimy, podczas składania zamówień system będzie się upominał o te dane.

18. W polu Terms Of Payment – możemy wybrać warunki płatności jakie oferuje nam dostawca. Jeżeli w słowniku nie znajdziemy odpowiednich warunków, możemy je szybko dopisać klikając w , znajdującą się obok pola.

19. Incoterms – możemy wybrać uzgodniony podział ryzyka i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym wg. stosowanych standardów – jest to bardzo ważne pole, ponieważ zgodnie z wybranymi dla dostawcy warunkami Incoterms będzie wymagane podanie miejsca wysyłki czy dostawy oraz te pole jest niezbędne do prawidłowego naliczenia się marży.

Jeśli jakaś pojedyncza dostawa będzie się odbywała zgodnie z innymi warunkami Incoterms niż uzgodnione w standardzie z dostawcą, na zamówieniu można to zmienić, wtedy marża w tym pojedynczym zamówieniu będzie liczona wg. warunków w nim podanych.

20. Port wysyłki (Port Of Shipment) – Pole wymagane jeśli warunki Incoterms dla tego dostawcy to: FCA, FAS, FOB.

21. Port Dostawy (Port of Delivery) – Pole wymagane jeśli warunki Incoterms dla tego dostawcy to: CFR, CIF, CPT, CIP.

22. Checkbox Pre-Inspection – Oznacza że dane do przelewów są sprawdzone dla tego dostawcy.

23. Checkbox Active – zaznaczamy aby dany dostawca był dostępny na liście wyboru.

24. Typ Dostawcy (Supplier Type) – wybieramy z listy zdefiniowanego wcześniej słownika. Jeśli potrzebujemy dopisać do słownika nową wartość lub zmienić już istniejącą korzystamy z małych przycisków obok.

25. Waluta (Currency) – wybieramy z listy – pole bardzo ważne do wyliczenia marży.

DODAWANIE DOSTAWCÓW POPRZEZ IMPORT Z PLIKU EXCEL

Gdy chcemy dodać do systemu większą ilość dostawców łatwiej jest zaimportować ich z przygotowanego pliku Excel niż pojedynczo przeklikiwać się przez wszystkie pola.

Dlatego należy skorzystać z przygotowanego przez nas szablonu importu dostawców.

IMPORTOWANIE DANYCH

Importowanie plików w programie SilkPLM może odbywać się na kilka sposobów.

IMPORT DANYCH ZA POMOCĄ IKONY IMPORT W MODUŁACH GŁÓWNYCH.

Na niektórych formularzach u góry, w panelu głównym modułu, możemy znaleźć przycisk oznaczony następującą ikonką . Oznacza to, że w tym miejscu możemy zaimportować dane z pliku Excel.

Możemy tej funkcji skorzystać importując

 • Dostawców
 • Produkty
 • Budgeting Planner

Dostawcy

Produkty

Budgeting Planner

IMPORT DANYCH POPRZEZ INTEGRATIONS –> DATA IMPORT

Drugim sposobem importowania plików to wejście w menu, integrations, data import.

Na otwarciej karcie możemy wybrać, którego pliku ma dotyczyć import: Kategorii, Produktu czy Dostawcy.

IMPORT DANYCH Z PLIKU EXCEL

Na ten temat przeczytasz więcej w zakładce – JAK ZAIMPORTOWAĆ PRODUKT?

IMPORTOWANIE PLIKU Z PRODUKTAMI

SILK PLM ma wbudowaną opcję importu do systemu danych z arkusza Excel.

Aby zaimportować produkty do systemu należy przesłaną przez nas formatkę pliku Excel, uzupełnić właściwymi danymi i zaimportować nowe produkty. 

W ten sposób postępujemy tylko wtedy, gdy chcemy po raz pierwszy zaimportować Produkty do systemu – korzystamy z opcji NEW IMPORT. Ważne jest zachowanie kolejności i formatu pól. 

W przypadku gdy chcemy poprzez import arkusza uzupełnić (Supplementing the missing data)  czy zaktualizować/nadpisać (Overwriting Data) – najpierw należy wyeksportować  z systemu dane w postaci Excela → następnie w tym wyeksportowanym pliku uzupełnić/ zmienić potrzebne dane  —> i ten zmieniony plik importujemy  wtedy do systemu.

IMPORTOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW

Klikając przycisk IMPORT w panelu głównym pojawi się nam zapytanie: Wybierz co chcesz zrobić. Tu wybieramy NEW IMPORT. Naciskamy

Pojawi się pole importu:

Wybieramy plik, który chcemy zaimportować.

Na powyższym przykładzie w importowanym pliku był tylko 1 produkt, dlatego mamy komunikat, ze 1 produkt został zaimportowany.

Wypełniając arkusz importu Nowych Produktów jest kilka pól, które należy koniecznie wypełnić. Jednak rekomendujemy wypełnić jak najwięcej pól, aby potem nie trzeba było pojedynczo się przeklikiwać przez każdy produkt i uzupełniać danych

POLA WYMAGANE:

 • Category – tu należy podać dokładną i pełną ścieżkę kategorii np.: JADALNIA/NACZYNIA/KUBKI czy BIURO/MEBLE/KRZESŁA
 • Name 
 • PM – format to mail tego PM-a
 • Merchant – format to mail tego Merchanta
 • Zdjęcie – miniaturka

PM – w systemie musi być stworzony użytkownik, który ma nadaną rolę  „PM”. Przypisany do tej roli mail podajemy w Excelu.

Merchant – w systemie musi być stworzony użytkownik, który ma nadaną rolę  „Merchant”. Przypisany do tej roli mail podajemy w Excelu.

Po wypełnieniu wszystkich pól z informacjami o produkcie, program zaimportuje dane zarówno do zakładki  Product Info jak i  Product Attributes.

Importować Produkty możemy z poziomu Modułu Products (przykład opisany powyżej) lub należy wejść w MenuIntegrations Data Import. Z formularzy do importów  wybrać  Products. Następnie przy pomocy przycisku Upload file, wybrać właściwy dokument.

IMPORT DANYCH UZUPEŁNIONYCH CZY ZMIENIONYCH

W tym wypadku dane, które chcemy zaktualizować najpierw musimy wyeksportować z systemu → zmienić → Zaimportować ponownie

W następnym kroku jesteśmy pytani czy dane chcemy uzupełnić (Supplementing the missing data)  czy zaktualizować/nadpisać (Overwriting Data).

Po wybraniu właściwej opcji jesteśmy przeniesieni do pola gdzie wskazujemy plik do importu.

Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie wynik powinien być: SUCCESS.

IMPORT PRODUKTÓW, KTÓRE SĄ JUŻ W SEZONIE

Na początku jak w przypadku IMPORTU PRODUKTÓW NIEBĘDĄCYCH W SEZONIE, należy wyeksportować z systemu listę produktów, których dane chcemy zmienić lub uzupełnić.

W przypadku produktów, które są już w sezonie pojawia się dodatkowy checkbox: Also update products in seasons data. Jeśli go zaznaczymy – Cena promocyjna i detaliczna będą nadpisywane również na produktach w sezonach. Bez zaznaczenia tego checkboxu nadpisane będą tylko na tej karcie produktu.

Po wybraniu opcji czy uzupełniamy czy nadpisujemy dane pojawi się nam trzecie okienko – w jakim Sezonie ma być uzupełniona dana lub czy we wszystkich czy w wybranych. Możemy zaznaczyć również na wszystkie sezony.

Następnie jesteśmy przeniesieni do okna, gdzie wskazujemy, który plik należy zaimportować.

UWAGI DO IMPORTU – NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY !!!

Należy zwrócić uwagę, gdy Uzupełniamy dane (Supplementing the missing data) nie możemy skasować już istniejących w pliku danych, ponieważ wtedy wyjdzie nam błąd.

Natomiast zaktualizowanie/nadpisanie danych (Overwriting Data) polega na zmianie ale też dopisaniu czy usunięciu zbędnych danych.

Kolejną ważną rzeczą jest pamiętanie o tym, że jeśli uzupełniamy cenę należy koniecznie również podać i walutę. Jeśli uzupełniamy skład materiałowy należy podać również procenty, a cały skład musi mieć 100%. Bez względu na to czy składa się z 1,2 czy 3 materiałów (składników) – ich suma musi wynosić 100%. 

Jeśli uzupełniamy dane, które znajdują się w zdefiniowanych słownikach – muszą one być dokładnie zgodne ze słownikiem. Jeśli pojawia się błąd sprawdź czy nie zrobiłeś tzw. literówki lub wpisujesz słowo np. w j. polskim podczas gdy w słowniku użyty jest j. angielski.

Może się zdarzyć, że w importowanej komórce (najczęściej błąd zdarza się podczas wpisywania Category) może być za dużo spacji w tekście – wtedy podczas importu system wyrzuci nam błąd. W polu Category nie może być spacji w tekście.

DODAWANIE PRODUKTU

Dodawanie produktu do systemu jest dokładnie, punkt po punkcie, rozpisane na kolejnych kartach w MODULE PRODUCTS.

Przechodząc przez wszystkie zakładki dodamy pojedynczo produkt do systemu.

Może się jednak zdarzyć, że chcemy dodać więcej produktów do systemu. Pojedyncze dodawanie całej listy nowych Produktów może być czasochłonne. Dlatego w systemie PLM dodaliśmy możliwość zbiorczego dodawania produktów poprzez import arkusza Excel. Nie ma limitu produktów, które możemy w ten sposób dodać do systemu.

W tym celu stworzyliśmy wzór takiego arkusza, który należy uzupełnić (przynajmniej wymagane pola) i zaimportować do systemu.

Więcej na temat importu produktów do systemu z arkusza Excel przeczytasz w karcie: JAK ZAIMPORTOWAĆ PRODUKT?

Wprowadzenie zamówienia do systemu.

INFORMACJE OGÓLNE

Aby założyć zamówienie musimy wejść w moduł Orders i nacisnąć przycisk New.


Na początku pojawia się nam tylko jedna zakładka, po uzupełnieniu niezbędnych danych i po zatwierdzeniu ich pojawią się kolejne dwie.

Przy niektórych polach mamy dodatkowe małe ikonki, pełniące rolę przycisków .

Pierwszy od prawej – długopis – przenosi nas na kartę w słowniku opisującą wybraną daną, jeśli istnieje potrzeba zmiany nazwy czy dezaktywacji mamy możliwość zrobić to w tym momencie.

Druga ikonka – przycisk – nazwijmy to gwiazdki – pozwala na stworzenie w słowniku całkowicie nowej danej w tej kategorii, która następnie będzie do wyboru z listy. Możemy ją również odznaczyć jako nieaktywną, wtedy nie pojawi się na liście do wyboru.

KROKI:

1. Najpierw musimy wybrać sezon, na który składamy dane zamówienie. Poprzez naciśnięcie przycisku Select zostaniemy przeniesieni do listy sezonów. Wybieramy właściwy.

2. Teraz musimy wybrać dostawcę naszego zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku Select zostaniemy przeniesieni do listy wszystkich dostawców. Po wybraniu i dwukrotnym kliknięciu nasz dostawca zostaje dodany do zamówienia.

Po uzupełnieniu Dostawcy pojawiają się nam w widoku 2 dodatkowe zakładki jednak do momentu zatwierdzenia pierwszej (głównej) zakładki nie jesteśmy w stanie wejść na inne.

3. Następnie z listy użytkowników wybieramy PM-a i Merchanta.

Dopiero po uzupełnieniu tych 4 pól odblokowuje się nam przycisk Add (zmienia kolor z blado zielonego na żywozielony) i możemy zapisać zamówienie.

4. Chcecbox Pre Inspekcion

5. Teraz możemy uzupełnić pole Numer Proformy oraz Data Proformy (Date of Proforma). Nie są to pola wymagane, można uzupełnić je później.

6. Pole Data zamówienia (Date of Order) – jest uzupełniane automatycznie w momencie zatwierdzenia zamówienia.

7. Pole Status Zamówienia – poprzez kliknięcie danych z listy wybieramy na jakim etapie jest dane zamówienie.

Uwaga! Aby zamówienie zostało zatwierdzone jako Confirmed – należy najpierw wpisać datę w polu EXW PI.

8. Pole Data Gotowości (EXW PI) – wybieramy datę dostawy z kalendarza. po wybraniu w Order Status CONFIRMED – pole te się wyszarza i jest nieedytowalne. Data pozostaje wyszarzona, również w przypadku wybrania statusu CLOSED.

9. Pole Wielkość Proformy jest nieedytowalne, uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu zamówienia. Jest polem informacyjnym. Jest to suma wartości zamówienia z wszystkich transzy.

10. Pole Port Dostawy jest uzupełniane automatycznie z karty (słownika) wybranego Dostawcy tak jak pole Termin Płatności (Terms Of Payment) i Incoterms. Istnieje jednak możliwość zmiany danych na zamówieniu, jeżeli jest to jednorazowa zmiana. Jeżeli w nowym zamówieniu zmienimy wartości w tych polach nie zmienią się one w karcie (słowniku) danego dostawy.

11. Pola Data Zamówienia, Depozytu (Deposit Order Date) oraz Wielkość Depozytu (Value of Deposit) mogą być uzupełnione w późniejszym terminie. Value of Deposit -wchodząc w widok kolejnej zakładki Transza – istnieje możliwość odznaczenia, że depozyt został odliczony od danej transzy.

12. Data Zlecenia Depozytu (Deposit Order Date) – wpisywana z ręki.

13. Następnie mamy pola, które na tej zakładce pełnią funkcję tylko informacyjną. Są przepisywane z innych miejsc w systemie a tu nie są edytowalne.

Pole Saldo zgodnie z Planem (Balance as Planned) – wpisywana automatycznie – jest to kwota proformy minus kwota depozytu.

Checkboxy zostają zaznaczone automatycznie jako Complete –  wtedy, jeżeli wszystkie w szczegółach mają status CONFIRMED.

Natomiast Quality Control zostaje Complete – jeżeli wszystkie na transzach mają oznaczony checkbox QC PM Approval.

14. Na końcu mamy miejsce na własne uwagi – Pole Notes

15. Koszty Dodatkowe (Additional Costs) – które jest tylko polem informacyjnym, to suma wszystkich dodatkowych kosztów.

16. Załączniki (Attachment)  – możemy tu załączyć potrzebne dokumenty.

ZATWIERDZAMY ZAMÓWIENIE 

Zakładka Details. 

Teraz możemy przejść do kolejnej zakładki, gdzie dodajemy zamawiane rzeczy. 

Uwaga!!! Aby móc dodać produkt do zamówienia musi on być w sezonie, na który jest składane zamówienie, musi być uwzględniony do zamówienia w Planie Budżetowym, gdzie są planowane ilości na sezon oraz musi być wpisany pod dostawcę, do którego składane jest zamówienie.

Po przejściu na zakładkę pokazuje się nam takie menu:

Naciskając przycisk New dodajemy produkt lub produkty z listy do zamówienia.

poprzez zaznaczenie kwadracików po lewej stronie wybieramy produkt lub produkty, które chcemy dodać do zamówienia.

Aby złożyć zamówienie najważniejsze są teraz kolumny Planowana Ilość Zamówienia oraz Zamawiane ilości.

Po naciśnięciu ikonki długopisu na panelu głównym podświetlają się pola, które w tym widoku możemy edytować. Pod nazwą kolumny widoczna jest zielona linia. Dane możemy uzupełnić klikając pojedynczo w pole lub zbiorczo włączając przycisk multiedycji

Po włączeniu multiedycji pojawi się nam charakterystyczne okienko i wpisana wartość przypisze się w tej kolumnie na wszystkich zaznaczonych produktach.

Po zatwierdzeniu – wartość pojawi się na wszystkich polach jak na obrazku wyżej.

Uwaga! Kolejność kolumn w widoku można poukładać wg. własnych potrzeb.

Jeśli zamawiamy ponownie te same produkty (kolejna transza), może się zdarzyć, że ilość którą teraz wpiszemy po zsumowaniu z wszystkimi zamówieniami w tym sezonie jest większa niż zaplanowana w budżecie na ten sezon. System manifestuje taką sytuację poprzez podświetlenie na czerwono takiej komórki.

Na dole strony, pod suwakiem, pojawiają się nam ogólne wartości dotyczące zamówienia.

Wielkość zamówienia w Cenie Zakupu, Zamówione Sztuki, Ilość Kartonów oraz wielkość CBM.

ZARZĄDZANIE ELEMENTAMI BRANDINGU W SYSTEMIE SilkPLM

W systemie PLM wprowadziliśmy funkcjonalność dodawania do karty produktu, specjalnych elementów graficznych lub informacyjnych, które reprezentują Państwa markę. Pozwala to kompleksowo zarządzać produktem oraz brandem.

Dodatkowo, jednym kliknięciem można wygenerować zamówienie do dostawcy, zawierające wszystkie specyficzne elementy marki dla każdego składnika zamówienia, które powinny być dostarczone wraz z produktem.

Menedżerowie produktów (PM) mogą ustawić wymagane elementy graficzne lub informacyjne dla każdego produktu na karcie produktu lub na drzewku kategorii. Dzięki temu możliwe jest zebranie i uporządkowanie wszystkich informacji potrzebnych do skutecznego zarządzania produktem w jednym miejscu, co zdecydowanie ułatwia  efektywne zarządzanie produktem.

DODAWANIE SŁOWNIKÓW BRANDINGOWYCH

Aby zarządzać elementami brandingu na Produkcie najpierw należy dodać odpowiednie słowniki do systemu.

◊◊◊

DictionariesProduct in Season BrandingsBrandings

Następnie definiujemy słowniki w

DictionariesProduct in Season BrandingsBrandings Details

Dodajemy tu wszystkie elementy jakie mają wystąpić na produkcie.

Aby dodać słownik, należy uzupełnić następujące pola:

1. Name – nazwa elementu brandingu.

2. Branding – wybieramy z listy (wcześniej zdefiniowanych w słowniku Product in Season BrandingsBrandings) możliwych rodzajów elementów brandingowych np. zawieszka, obwoluta, zawieszka z ceną, promocja itd.

3. Key Visual – jeśli mamy więcej marek, kluczowym elementem każdej z nich jest Key Visual, czyli graficzna specyfikacja. W tym miejscu znajdują się informacje na temat specyfikacji graficznej dla każdej z marek.

4. Default Value – jeśli chcemy, aby dany brend był domyślnie wybierany dla wszystkich naszych produktów, możemy zaznaczyć ten checkbox.

5. Active – chceckbox, który zaznaczmy gdy dany szczegół marki jest aktywna i chcemy mieć możliwość dodania go do produktu

6. Załączniki – konieczne jest dodanie przynajmniej jednego domyślnego dokumentu, ze wzorem brandingowym, w formacie pdf.

Zdefiniowanie tych słowników jest niezbędne jeśli chcemy mieć możliwość dodawania tych elementów do karty produktu.

◊◊◊

Uzupełniamy słowniki również w kolejnych kategoriach:

DictionariesProduct in Season BrandingsKey Visual

W tym miejscu znajduje się słownik wszystkich kluczowych wizualizacji produktów, czyli Key Visuals.

Możemy zdefiniować tyle słowników brandingowych ile potrzebujemy. Mogą to być słowniki z Protections and Maintenance, ze schematami składania produktów, WCL-ki (karty charakterystyczne dla marki i produktu), itp.

DODAWANIE ELEMENTÓW BRANDINGU NA KARCIE PRODUKTU

Aby to zrobić musimy wejść do modułu PRODUCTS

Products  → Products in SeasonBrandings Details.

Element dodane na powyższej zakładce będą się pokazywać na zakładce BRANDINGS po wejściu w szczegóły danego zamówienia.

ProductsProducts in SeasonBrandings w formie wyszczególnionych pozycji w polu “Labels”.

Należy pamiętać, że w zakładce BRANDINGS wpisy tworzą się automatycznie po dodaniu zamówienia dla danego dostawcy (dla każdego zamówienia będzie osobny wiersz).

Dlatego przy każdym zamówieniu, w tej zakładce, tworzony jest nowy wpis.  Umożliwia to dodanie właściwych elementów brandingu do każdego zamówienia, gdyby w przypadku kolejnych zamówień jakieś elementy brandingu uległy zmianom.

ZAKŁADKA BRANDING W CATEGORIES

Jeśli w danej kategorii produktów występują zawsze te same elementy brandingu, które należy dodać na produkcie możemy umieścić je w właściwych zakładkach na drzewku kategorii.

Dodanie elementu brandingu na drzewie kategorii, powoduje każdorazowe pojawienie się na produkcie w sezonie na zakładce Branding Settings -> Brandings/ Branding. 

Usunięcie na poziomie drzewa kategorii jest możliwe do momentu gdy dla danego brandingu nie są przypisane Branding Details, po ustawieniu już Branding Details dla powiązanego brandingu, użytkownik, może jedynie deaktywować wartość na definicji kategorii, co skutkuje, że dla nowych sezonów, deaktywowany branding się nie wyświetli. –DEZAKTYWACJA NA DRZEWKU – NIE WYŁĄCZA ELEMENTU BRANDINGU NA NOWYCH PRODUKTACH

Zawsze można usuwać element brandingu z kategorii, jednak nie usuwa się na produkcie w sezonie.

Dodanie Key Visual na drzewie kategorii, powoduje każdorazowe pojawienie się na produkcie w sezonie na zakładce Branding Settings -> lista Key Visual. Jeżeli dana wartość Key Visual nie jest przypisana do żadnego produktu to można ją usunąć z przypisania na drzewku kategorii. Aby można było usunąć niepotrzebne dane mamy w Systemie SilkPLM walidację informującą do jakich produktów/sezonów jest użyta i użytkownik musi ja wyczyścić jeżeli chce usunąć.

ELEMENTY BRANDINGU NA KARCIE PRODUKTU

Na karcie produktu mamy zakładkę BRANDINGS SETTINGS. 

W tej zakładce znajduje się pełna konfiguracja cech dotycząca generowanych dla każdego zamówienia plików z brandingiem.

W tej zakładce widzimy takie cechy jak:

1. Skład materiałowy produktu w procentach – uzupełniany na zakładce Attributes na Produkcie

2. Wymiary Produktu – j.w.

3. Kluczowa Wizualizacja (Key Visual) – to pole jest tu do uzupełnienia – jeśli mamy w asortymencie kilka własnych bandów – wskazujemy, który ma być przypisany do tego Produktu w Sezonie – dzięki temu wszystkie znaki na produkcie będą generować się zgodnie z ustalonym wzorem dla danej marki. 

4. Zabezpieczenia i Konserwacja (Protections and Maintenance) – uzupełniane ręcznie w przypadku gdy w brandingu występuje WCL lub sticker na produkt “kontakt z żywnością”. PM i Mechant mają tu włączoną opcję edycji.

BRANDING NA ZAMÓWIENIU

Generując zamówienie – jednym przyciskiem generujemy – plik zbiorczy zawierający cały branding + dodatkowy plik excel z raportem.

Zbiorcze pobranie plików: jeden ZIP dla całego zamówienia, w którym dla każdego produktu będą FOLDERY o nazwie = EAN produktu z zamówienia oraz zawierające wszystkie pliki brandingu + zbiorczy raport w formie pliku Excel zawierający mapowanie.

Kolumny w raporcie: EAN, ID item (ID produktu dostawcy) + tyle kolumn co elementów brandingu z produktu, dodatkowo jeżeli występuje to również Anti – treft sticker. W kolumnie Branding wylistowane nazwy plików (jeśli się da).


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak użyć Adobe InDesign do przygotowania formatek dla systemu Silk PLM kliknij w poniższy link:

→PRZYGOTOWANIE SZABLONU ADOBE INDESIGN DO UŻYCIA W SYSTEMIE SILK PLM←